Thách đố và điểm nhấn mục vụ của Giáo hội Á Châu theo Tông huấn Giáo hội tại Á Châu của ĐGH Gioan Phaolô II
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Văn Du
Ký hiệu tác giả: DI-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014997
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN  
THƯ MỤC VIẾT TẮT  
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ GIÁO HỘI  
I. Giáo hội trong Thánh Kinh và Thánh Truyền  
1. Giáo hội trong Thánh Kinh 9
2. Giáo hội trong Thánh Truyền 14
II. Một vài định nghĩa về Giáo hội 19
1. Mầu nhiệm Giáo hội 19
2. Giáo hội là Dân Thiên Chúa 21
3. Giáo hội là Thân Thể Đức Kitô 26
4. Giáo hội là Thành Đô, là Đền Thờ Thiên Chúa 29
III. Giáo hội trong lịch sử và xã hội loài người 31
1. Giáo hội trong lịch sử và xã hội loài người 31
2. Tương quan giữa Giáo hội và thế giới 33
3. Sứ mệnh của Giáo hội giữa lòng thế giới theo tinh thần Vaticano II 35
CHƯƠNG II: GIÁO HỘI TẠI Á CHÂU  
I. Bối cảnh Á Châu 39
1. Bối cảnh văn hoá tôn giáo nói chung 40
2. Hiện tình Giáo hội tại Á Châu 41
II. Giáo hội Á Châu và Công đồng Vaticano II 43
1. Giáo hội Á châu trước thềm Vaticano II 45
2. Đóng góp của Giáo hội Á châu tại Vaticano II 46
3. Sống tinh thần Vaticano II 47
III. Sự phát triển của Giáo hội Á châu từ sau Công đồng Vaticano II 51
1. Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) 51
2. Thượng Hội đồng Giám mục - Sự trưởng thành của Giáo hội Á châu 54
3. Tông huấn Giáo hội tại Á châu - Hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục 58
CHƯƠNG III: THÁCH ĐỐ VÀ ĐIỂM NHẤN MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI Á CHÂU THEO TÔNG HUẤN GIÁO HỘI TẠI Á CHÂU  
I. Những thách đố cho sứ vụ của Giáo hội tại Á Châu 69
1. Những thách đố nhìn từ thực tế Á châu 69
2. Những thách đố nhìn từ Thượng Hội đồng Giám mục Á châu 75
3. Những thách đố theo Tông huấn Giáo hội tại Á châu 77
II. Điểm nhấn mục vụ của Giáo hội Á châu 80
1. Những giải pháp được đề nghị cho thách đố của Giáo hội tại Á châu 80
2. Những điểm nhấn mục vụ theo quan điểm Liên Hội đồng Giám mục Á châu 83
3. Điểm nhấn mục vụ theo Tông huấn Giáo hội tại Á châu 88
III. Những ưu tiên mục vụ cho sứ mạng của Giáo hội Á châu 95
1. Giáo dục giới trẻ và quan tâm đến người nghèo 95
2. Thúc đẩy đối thoại liên tôn và hội nhập văn hoá 97
KẾT LUẬN 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103