Đức Giêsu Kitô, trưởng tử của muôn vật muôn loài theo thư Côlôsê 1,15-20
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ngô Văn Giang
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013745
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 56
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 2
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VÀ CHÚ GIẢI TỔNG QUÁT 8
1. Giới thiệu Cl 1,15-20 8
1.1. Nguồn gốc Cl 1,15-20 8
1.2. Điều đặc biệt nơi Cl 1,15-20 9
1.3. Nội dung tóm tắt Cl 1,15-20 9
2. Cl 1,15-20 trong mạch thư Côlôsê 9
2.1. Nội dung và bố cục thư Côlôsê 9
2.2. Bố cục Cl 1,15-20 12
3. Chú giải tổng quát Cl 1,15-20 12
3.1. Phần A (cc.15-16) 12 
3.2. Phần B (c.17) 13
3.3. Phần B' (c.18a) 14
3.4. Phần A' (cc.18b-20) 14
CHƯƠNG II: ĐỨC KITÔ LÀ VỊ TRƯỞNG TỬ CỦA MỌI THỤ TẠO 17
I. Định nghĩa 17
1.1. Trưởng tử theo nghĩa xã hội và dân gian 17
1.2. Trưởng tử theo nghĩa Thần học và Kinh thánh 17
2. Đức Kitô có trước và siêu việt hơn tất cả 20
2.1. Quyền trưởng tử của Đức Kitô 20
2.2. Siêu việt tính nơi Đức Kitô 21
3. Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình 21
3.1. Ý nghĩa của thuật ngữ "Hình ảnh" 21 
3.2. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa 22 
3.3. Đức Giêsu Kitô: Hình ảnh hoàn hảo 23 
4. Trong Đức Kitô muôn vật được tạo thành 25 
4.1. Giáo lý về sáng tạo theo Kinh thánh 25 
4.2. Ba Ngôi trong công trình sáng tạo 26 
5. Đức Kitô, Đầu của thân thể là Hội thánh  31 
5.1. Định nghĩa về Hội thánh  31 
5.2. Mầu nhiệm Hội thánh (theo thánh Phaolô) 32
6. Cùng đích của sự viên mãn nơi muôn loài là Đức Kitô 33 
6.1. Vai trò trung gian của Đức Giêsu Kitô 33 
6.2. Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất 36 
CHƯƠNG III: Ý TƯỞNG KITÔ HỌC NƠI CÔLÔSÊ 1,15-20 38 
1. Kitô học của thánh Phaolô qua Cl 1,15-20 38
2. Tính phổ quát của ơn Cứu độ qua giá máu của Đức Giêsu Kitô 40
2.1. Phổ quát tính 40
2.2. Niềm vui mừng và hy vọng của muôn loài nơi Vị Trưởng Tử 42
3. Đức Kitô toàn thể (Chúa - Người) 44
3.1. Đức Kitô trong tương quan Ba Ngôi 44
3.2. Đức Kitô trong tương quan với nhân loại 47
4. Ơn cứu độ của Chúa Kitô cho mọi loài thụ tạo (Trời mới, Đất mới) 48
KẾT LUẬN 52
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 54