Hội nhập âm nhạc dân tộc trong Thánh ca Công giáo Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Lại Văn Ninh
Ký hiệu tác giả: LA-N
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009749
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CÁM ƠN 3
MỤC LỤC 4
DẪN NHẬP 7
CHƯƠNG I: HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ NHỮNG YẾU TỐ NỀN TẢNG 10
I. VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA 10
1. Văn hóa 10
2. Hội nhập Văn hóa 11
II. NHỮNG YỂU TỐ NỀN TẢNG CỦA HỘI NHẬP VĂN HÓA 13
1. Mầu nhiệp Nhập Thể và Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô 13
a. Mầu nhiệm Nhập Thể 13
b. Mầu nhiệm Vượt Qua 14
2. Huấn quyền Hội thánh và vấn đề Hội nhập Văn hóa 14
a. Công đồng Vaticanô II 14
b. Huấn thị 1659 và đường hướng của Giáo hội Việt Nam 16
III. ÂM NHẠC DÂN TỘC VÀ THÁNH NHẠC 18
1. Âm nhạc Dân tộc 18
a. Âm nhạc 18
b. Âm nhạc Dân tộc 20
2. Thánh nhạc 22
a. Âm nhạc trong Kinh Thánh 22
b. Âm nhạc trong Phụng vụ 24
3. Hội nhập Văn hóa trong Âm nhạc 25
CHƯƠNG II: HỘI NHẬP ÂM NHẠC DÂN TỘC TRONG THÁNH CA CÔNG GIÁO VIỆT NAM 28
I. KHÁI QUÁT DÂN CA VIỆT NAM 28
1. Thang âm trong Dân ca Việt Nam 28
a. Thang 2 âm. 29
b. Thang 3 âm 29
c. Thang 4 âm 30
d. Thang 5 âm 31
e. Thang 7 âm 35
2. Các thể loại Dân ca Việt Nam 35
a. Âm nhạc Bình dân 36
b. Âm nhạc Cửa quyền 41
c. Âm nhạc Tế tự (hát Thờ) 44
II. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP DÂN CA VÀO THÁNH CA 46
1. Lịch sử Hội nhập 46
a. Trước Công đồng Vaticano II 47
b. Sau Công đồng Vatìcanô II 49
2. Âm nhạc Đạo đức Bình dân Công giáo 51
a. Cung đọc Kinh, đọc Sách 52
b. Ca, Vè, Đồng dao Công giáo 54
c. Vãn Dâng Hoa 56
3. Âm nhạc Phụng vụ 59
a. Hội nhập Ngôn ngữ. 59
b. Hội nhập Thang âm 62
CHƯƠNG III: SỬ DỤNG CHẤT LIỆU DÂN CA TRONG SÁNG TÁC THÁNH CA  68
I. SỬ DỤNG NGÔN NGỮ DÂN TỘC 69
1. Thích ứng Li ca vi Giai điệu 70
a. Nội dung Ca từ 70
b. Kỹ thuật thích ứng Lời ca 71
2. Sử dụng các Biện pháp Tu từ 76
2. Tôn trọng Thanh dấu tiếng Việt 79
II. SỬ DỤNG CHẤT LIỆU ÂM NHẠC DÂN TỘC 81
1. Chất liệu Thang âm 82
a. Chất liệu Thang âm cơ bản 82
b. Chuyển dịch Thang âm 84
2. Chất liệu Tiết tấu 88
a. Tiết tu Tự do 88
b. Tiết tu Đồng bộ 89
c. Tiết tấu Dị bộ 90
3. Một số lạm dụng cần tránh 92
a. Trên phương diện Ca từ 92
b. Trên phương diện Âm nhạc. 94
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99