Mầu nhiệm nền tảng đức tin Kitô giáo diễn tả trong Icon "Ba Ngôi" của Andrei Rublev
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Đình
Ký hiệu tác giả: VU-D
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009821
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 55
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CÁM ƠN  
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
MUC LỤC 5
1. Lý do chọn đề tài 8
1.1. Khởi đi từ một thực trạng 9
1.2. Cơ hội tìm kiếm và học hỏi 9
2. Giới hạn đề tài và phương pháp nghiên cứu 9
2.1. Phạm vi nghiên cứu 9
2.2. Phương pháp và tiến trình nghiên cứu 10
CHƯƠNG I: THÁNH TƯỢNG ICON 11
1. KHÁI QUÁT VỀ ICON 11
1.1. Thuật ngữ Icon 11
1.2. Bối cảnh lịch sử 11
1.3. Quá trình phát triên 12
2. ICON DƯỚI CÁI NHÌN CHÍNH THỐNG GIÁO 14
2.1. Những giá trị 14
2.1.1. Thánh tượng. 14
2.1.2. Văn bản Kinh Thánh bằng hình ảnh 15
2.2. Những ảnh hưởng 16
2.2.1. Phụng tự 16
2.2.2. Thần học 17
3. ICON “BA NGÔI” CỦA ANDREIRUBLEV 18
3.1. Tác giả 18
3.1.1. Con người lịch sử 18
3.1.2. Họa sỹ biếu tượng 19
3.2. Tác phẩm 19
3.3.1. Một kiệt tác nổi tiếng 20
3.3.2. Giải thích 21
3.3.3. Sự độc đáo khác biệt 21 
CHƯƠNG II: ICON “BA NGÔI” CỦA ANDREI RUBLEV DIỄN TẢ MÀU NHIỆM NỀN TẢNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO 24 
1. TƯƠNG QUAN BA NGÔI 25
1.1. Các Ngôi vị Thiên Chúa 25
1.1.1. Chúa Cha 25
1.1.2. Chúa Con 26
1.1.3. Chúa Thánh Thần 27
1.2. Tương quan thật sự khác biệt trong Thiên Chúa 27
1.2.1. Sự phân biệt giữa Ba Ngôi 27
1.2.2. Mối tương quan bản tính 28
1.2.3. Sự liên hệ của các tương quan với các Ngôi vị 29
2. BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU 30
2.1. Tình Yêu trao ban 30
2.1.1. Thiên Chúa ỉà rình yêu 31
2.1.2. Tương quan tình yêu hoàn hảo 31
2.1.3. Tinh yêu Ba Ngôi siêu việt 32
2.2. Mầu nhiệm hiệp nhất 32
2.2.1. Tính thống nhất của hoạt động 32
2.2.2. Hiệp nhất trong tình yêu 33
2.2.3. Một Thiên Chúa duy nhất 33
2.3. Sự thông hiệp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa 34
2.3.1. Mỗi Ngôi là duy nhất và khác biệt 34
2.3.2.Ba Ngôi ở trong nhau 34
3. MẦU NHIỆM BA NGÔI VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 35
3.1. Sứ vụ của Ba Ngôi 35
3.1.1. Hoạt động nơi Ba Ngôi 36
3.1.2. Ba Ngôi đi vào hành trình của chúng ta 36
3.2. Bí tích Thánh Thể 37
3.2.1. Bí tích của viếng thăm, gặp gỡ 37
3.2.2. Bí tích tình yêu 38
3.2.3. Thánh Thể, phượng tự trong Ba Ngôi và hướng về Ba Ngôi 39
CHƯƠNG III: VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỆ THUẬT THÁNH TRONG VIỆC DIỄN TẢ MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA 42
1. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỆ THUẬT THÁNH 42
1.1. Nghệ thuật và đức tin 42
1.1.1. Thờ phượng 42
1.1.2. Tuyên xưng đức tin 43
1.1.3. Nuôi dưỡng và truyền bá đức tin 43
1.2. Nghệ thuật biểu tượng và giá trị 44
1.2.1. Biểu tượng 44
1.2.2. Giả trị của nghệ thuật biểu tượng 45
2. SUY TƯ NHẬN ĐỊNH 45
2.1. Giáo Hội với nghệ thuật ngày hôm nay 46
2.2. Cần lưu ý đến nghệ thuật thánh 48
2.3. Giáo Hội cần nghệ thuật 48
3. NGHỆ THUẬT THÁNH - LỜI MỜI GỌI QUA VIỆC DIỄN TẢ MẦU NHIỆM BÁ NGÔI 50
3.1. Xây dựng cộng đoàn theo mô mẫu Ba Ngôi 50
3.2. Xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng 50
3.3. Xây dựng hòa bình thế giới bằng tình yêu hỗ tương 51
KẾT LUẬN 52
1. Nét đặc sắc của nghệ thuật thánh trong Đức tin Kitô giáo 52
2. Bài học 52
THƯ MỤC 54