Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến người trẻ Công giáo Bùi Chu hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Vũ Văn Khắc
Ký hiệu tác giả: VU-K
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009747
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4
MỤC LỤC 5
DẪN NHẬP 7
I. TOÀN CẦU HÓA NÓI CHUNG VÀ BỐI CẢNH TẠI VIỆT NAM 9
1. Vấn đề toàn cầu hóa 9
1.1. Khái niệm 9
1.2. Sự hình thành và phát triển 11
1.3. Những nhãn quan đa điện về vấn đề toàn cầu 13
2. Những hệ lụy của tiến trình toàn cầu hóa 16
2.1. Phương diện kinh tế - chính trị 16
2.2. Khía cạnh xã hội - văn hóa 18
2.3. Bình diện công nghệ thông tin 20
3. Sơ lược bối cảnh văn hóa Việt Nam thời hội nhập 23
3.1. Kinh tế thị trường 23
3.2. Văn hóa - Xã hội 24
3.3. Truyền thông Internet 25
II. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN BÙI CHU 27
1. Đôi nét hiện tình người trẻ Công Giáo Bùi Chu 27
1.1. Khía cạnh cơ cấu tổ chức 28
1.2. Các sinh hoạt định kỳ 30
1.3. Những hoạt động khác 31
2. Những hướng mở cho người trẻ 32
2.1. Đời sống đạo thời hội nhập 32
2.2. Vấn đề truyền thông hiện đại 34
2.3. Tương quan liên nhân vị 37
3. Những góc khuất đối với bạn trẻ 40
3.1. Tự do trách nhiệm 40
3.2. Tương giao đích thực 43
3.3. Dấn thân xã hội 45
III.  ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ 48
1. Các nguyên tắc của Học thuyết xã hội Công giáo 48
1.1. Nguyên tắc nhân vị 49
1.2. Nguyên tắc công ích 51
1.3. Nguyên tắc bổ trợ và liên đới 53
2. Nhãn quan của Giáo hội về vấn đề toàn cầu hóa 56
2.1. Trong các giáo huấn xã hội của Giáo hội 56
2.2. Trong tông huấn Giáo Hội tại Á Châu 59
2.3. Nhãn quan của Giáo Hội Việt Nam 60
3. Hướng áp dụng thực hành 62
3.1. Mục vụ truyền thông 62
3.2. Mục vụ về tư vấn 64
3.3. Mục vụ giáo dục 66
TẠM KẾT 72
PHỤ LỤC I 73
PHỤ LỤC II 75
THƯ MỤC THAM KHẢO 86