Tương quan giữa Giáo hội và Bí tích Thánh Thể
Tác giả: Chủng sinh Gioan B. Bùi Văn Thái
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 83
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 6
Dẫn nhập 7
Chương I: NGUỒN GỐC CỦA GIÁO HỘI VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
I. Chúa Giêsu thiết lập Giáo hội và Bí tích Thánh thể 10
1. Giáo hội 10
1.1. Giáo hội là gì? 10
1.2. Nguồn gốc và thiết lập 13
2. Bí tích Thánh Thể 15
2.1. Bí tích Thánh Thể là gì? 15
2.2. Nguồn gốc và thiết lập 17
II. Giáo hội tiên khởi và việc cử hành Thánh Thể 19
1. Sinh hoạt của Giáo Hội tiên khởi 19
2. Giáo Hội được tập hợp vào “ngày của Chúa” để cử hành 21
III. Truyền thống và nền tảng thần học về sự hỗ tương giữa Giáo hội và Thánh Thể  
1.Truyền thống cử hành Thánh Thể trong Giáo Hội 24
1.1. Thánh Thể: Điểm tới của các Bí tích Khai tâm Ki-tô giáo 24
1.2. Truyền thống La tinh về tương quan giữa Giáo Hội và Thánh Thể 26
1.3. Truyền thống đông phương về tương quan giữa Giáo Hội và   
Thánh Thể 27
2. Nền Tảng của sự tương quan giữa Giáo Hội và Thánh Thể 28
2.1. Đức Ki-tô- Giáo Hội- Thánh Thể: Dấu chỉ ân sủng của           
       Thiên Chúa 28
2.2. Hiệp thông Ba Ngôi: Nguồn mạch của Giáo Hội và Thánh Thể 30
Chương II:THÁNH THỂ LÀM NÊN GIÁO HỘI VÀ GIÁO HỘI LÀM NÊN THÁNH THỂ  
I. Thánh Thể làm nên Giáo hội 32
1. Giáo hội khai sinh từ bữa Tiệc Ly 33
2. Giáo hội sống và tăng trưởng nhờ Thánh Thể 35
3. Thánh Thể xây dựng Giáo Hội và là lương thực của Giáo hội lữ hành 37
4. Thánh Thể làm nên sự HIỆP THÔNG Giáo hội 40
4.1. Hiệp thông với Ba Ngôi 41
4.2. Hiệp thông với Giáo Hội thiên quốc 43
4.3. Hiệp thông với nhau 44
II. Giáo hội làm nên Thánh Thể 45
1. Giáo hội hiện tại hóa bí tích Thánh Thể 46
2. Giáo Hội thực hiện lệnh truyền của Chúa (cử hành Thánh Thể) 49
3. Giáo Hội là bí tích của ơn cứu rỗi 52
III. Giáo hội và Thánh Thể là hai thực tại cùng song hành 54
1. Không có Giáo hội, không có Thánh Thể 54
2. Giáo Hội trong mâu nhiệm Thánh Thể 56
Chương III: CHIỀU KÍCH GIÁO HỘI VÀ CHIỀU KÍCH THÁNH THỂ CỦA GIÁO HỘI  
I. Chiều kích Giáo hội của Thánh Thể 58
1.Thánh Thể mang đặc tính tông truyền của Giáo hội 59
2. Thánh Thể mang đặc tính hiệp thông Giáo Hội 60
3. Thánh Thể mang ý nghĩa Giáo Hội 62
3.1. Thánh Thể là hy tế của Giáo Hội 63
3.2. Chúa Giê-su Thánh Thể hiện diện trong Giáo Hội 65
II. Chiều kích Thánh thể của Giáo hội 68
1. Một Giáo hội hiến tế 69
2. Một Giáo hội phục vụ 71
3. Một Giáo hội truyền giáo 73
Kết luận 78
Tài liệu tham khảo 81