Đức Giêsu, mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18)
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phạm Văn Thiên
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013821
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT  4
MỤC LỤC  5
DN NHẬP  7
CHƯƠNG I: NGƯỜI MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH  9
I. TỪ NGỮ MỤC TỬ TRONG VĂN HÓA CẬN ĐÔNG  9
1. Nghĩa của từ shepherd và pastor   9
2. Nghĩa của thuật ngữ mục tử  11
3. Người Mục tử ở vùng cận Đông 12
II. CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ TRONG THÁNH KINH 15
1. Người Mục tử trong Thánh Kinh Cựu ước 15
2. Người Mục tử trong Thánh Kinh Tân ước 20
CHƯƠNG II: ĐỨC GIÊSU, MỤC TỬ NHÂN LÀNH (Ga 10,11-18) 28
I. KHÁI QUÁT TIN MỪNG GIOAN  28
1. Tác giả, độc giả và cấu trúc Tin Mừng thứ tư 28
2. Vài nét độc đáo trong Tin Mừng thứ tư 30
II. BỐI CẢNH VÀ CẤU TRÚC Ga 10,11 -18 33
1. Vị trí cúa bản văn trong Tin Mừng thứ tư 33
2. Quan sát bản văn và đề nghị một cấu trúc Ga 10,11-18 35
III. CHÚ GIẢI Ga 10,11-18 35
1. Đức Giêsu là Mục tử nhân lành (c. 11 a) 36
2. Người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (c. 11b-13) 39
3. Người biết các con chiên và các chiên biết Người (10,14-15) 45
4. Người luôn tìm kiếm chiên lạc và chiên ngoài đàn để đưa chúng về (10,16) 49
5. Người luôn sống trong sự hiệp nhất với Chúa Cha (10,17-18) 52
CHƯƠNG III: ĐỨC GIÊSU MỤC TỬ, MU GƯƠNG CHO LINH MỤC 58
I. NHƯ ĐC GIÊSU, LINH MỤC HIẾN MÌNH CHO ĐOÀN CHIÊN 58
1. Sống hy sinh từ bỏ 58
2. Sống giản dị 60
3. Sống tinh thần phục vụ 62
4. Sống mầu nhiệm thập giá 67
II. NHƯ ĐỨC GIÊSU, LINH MỤC HIẾN MÌNH QUA SỨ VỤ 69
1. Bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ 69
2. Nuôi chiên bằng Lời Hằng Sống đích thực 73
3. Quy tụ chiên tản mác về một đoàn chiên duy nhất 77
4. Thực thi lòng thương xót Chúa 79
KẾT LUẬN 83
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 88