Tầm quan trọng của Bí tích trong tác vụ và đời sống linh mục
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Ân
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013775
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  1
CHƯƠNG I  
BÍ TÍCH HÒA GIẢI TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA GIÁO HỘI  
1. Tội lỗi và ơn tha thứ trong đời sống đức tin của Giáo hội  3
1.1. Trong Kinh thánh  3
1.1.1. Tội lỗi  3
1.1.2. Ơn tha thứ  4
1.2. Trong truyền thống của Hội thánh  5
1.2.1. Tội lỗi  5
1.2.2. Ơn tha thứ  6
1.3. Giáo thuyết đương thời  7
1.3.1. Định nghĩa  7
1.3.2. Dấu chỉ bề ngoài của Bí tích Hòa giải  7
1.3.3. Thừa tác viên và người lãnh nhận  7
2.  Hiệu quả của Bí tích Hòa giải cho đời sống Đức tin  8
2.1. Được giao hòa với Thiên Chúa và Giáo hội  8
2.2. Được bình an trong tâm hồn  9
2.3. Được canh tân đời sống  9
3.  Lòng thương xót của Chúa nơi Bí tích Hòa giải  10
3.1. Lòng thương xót của Thiên Chúa đi bước trước   10
3.1.1. Trong Kinh thánh  11
3.1.2. Giáo huấn của Giáo hội  13
3.2. Bí tích Hòa giải, một hành trình trở về  16
3.3. Bí tích Hòa giải, Bí tích của sự tha thứ  17
3.4. Linh mục, thừa tác viên của lòng thương xót  17
CHƯƠNG II  
TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
TRONG TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC  
1. Bản chất của tác vụ và đời sống linh mục  20
1.1. Bản chất của tác vụ linh mục  20
1.2. Bản chất của đời sống linh mục 22
1.3. Mối tương quan giữa tác vụ và đời sống linh mục  23
2. Bí tích Hòa giải trong tác vụ linh mục  24
2.1. Giảng dạy 24
2.2. Thánh hóa  26
2.3. Quản trị  28
3. Bí tích Hòa giải trong đời sống linh mục  30
3.1. Lời mời gọi nên thánh  30
3.2. Phục vụ theo gương Chúa Kitô - Vị mục tử nhân lành  31
3.3. Sống thân tình với Thiên Chúa  35
CHƯƠNG III  
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GỢI MỞ MỤC VỤ BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
1. Thực trạng 38
1.1. Về phía thừa tác viên  38
1.1.1. Ngại ngồi tòa  38
1.1.2. Linh mục cũng là một hối nhân  39
1.1.3. Sự đa dạng của hoạt động mục vụ  39
1.2. Về phía hối nhân  41
1.2.1. Trào lưu khô đạo  41
1.2.2. Khủng hoảng ý thức về tội  42
1.2.3. Sự non yếu về đức tin  44
2. Giải pháp 45
2.1. Về phía thừa tác viên  45
2.1.1. Thường xuyên ngồi tòa  46
2.1.2. Thường xuyên xưng tội  48
2.1.3. Thường xuyên cập nhật những Giáo huấn của Giáo hội  49
2.2. Về phía hối nhân  52
2.2.1. Giáo huấn về Tội  52
2.2.2. Giáo huấn về lòng thống hối  54
2.2.3. Giúp hối nhân năng lãnh nhận Bí tích  55
KẾT LUẬN  57
TÀI LIỆU THAM KHẢO  59
MỤC LỤC  61