Đức Maria, con người của Thần Khí và đặc sủng - mẫu gương từ bỏ chính mình để sống theo thánh ý Chúa
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Khương
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013070
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 109
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI TRI ÂN i
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO ii
BẢNG CHÚ THÍCH iii
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: ĐỨC MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN TRONG KINH THÁNH  
I. HÌNH ẢNH TIÊN TRƯNG VÀ TƯỚC HIỆU VỀ ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH CỰU ƯỚC 7
1. Những hình ảnh tiên trưng vê Đức Maria trong Cựu ước 7
2. Những con người tiên trưng vê Đức Maria 10
3. Những tước hiệu biểu trưng tuyệt đẹp về trinh nữ Maria trong Cựu ước 12
4. Biểu trưng về Chúa Thánh Thần và tác động của Ngài trên một số nhân vật đặc biệt trong Cựu ước 15
4.1. Biểu trưng về Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước 15
4.2. Tác động của Chúa Thánh Thần trên một số người đặc biệt 18
II. ĐỨC MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN TRONG KINH THÁNH TÂN ƯỚC 22
1. Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong các thư của Phaolô và Tin mừng Marcô 22
2. Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong Tin mừng Matthêu 25
3. Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong Tin mừng Luca và sách công vụ Tông đồ 26
4. Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong các tác phẩm Gioan 30
CHƯƠNG II: ĐỨC MARIA, CON NGƯỜI CỦA THẦN KHÍ VÀ ĐẶC SỦNG  
I. THẦN KHÍ VÀ ĐẶC SỦNG 36
1. Thần Khí 36
1.1. Khái niệm 36
1.2. Bảy ơn cả của Chúa Thánh Thần 37
2. Đặc sủng 44
2.1. Khái niệm 44
2.2. Các Đặc sủng của Chúa Thánh Thần 45
II. ĐỨC MARIA, CON NGƯỜI CỦA THẦN KHÍ VÀ ĐẶC SỦNG 49
1. Đức Maria, con người được Thần Khí 49
1.1. Thần Khí nơi Đức Maria trong biến cố truyền tin (Lc 1,26-38) 49
1.2. Thần Khí nơi Đức Maria trong tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11) 50
1.3. Thần Khí nơi Đức Maria hiện diện dưới chân Thập giá (Ga 19,25-27) 52
1.4. Thần Khí nơi Đức Maria trong Lễ Hiện Xuống (Cv 1,8-9) 53
2. Đức Maria, con người của đặc sủng 54
2.1. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 54
2.2. Đức Maria, Trinh khiết trọn đời 57
2.3. Đức Maria, Vô nhiễm Nguyên tội 59
2.4. Đức Maria, Hồn Xác Lên Tròi 61
3. Mối tương quan giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần 63
3.1. Đức Maria là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần 63
3.2. Đức Maria là hình ảnh của Chúa Thánh Thần 64
3.3. Đức Maria phản ánh của Chúa Thánh Thần 65
III. ĐỨC MARIA HÌNH BÓNG CỦA MỘT GIÁO HỘI THẦN KHÍ VÀ ĐẶC SỦNG  
1. Hội Thánh được Đức Kitô thiết lập 67
2. Hội Thánh được tỏ hiện bởi Chúa Thánh Thần 67
3. Đức Maria là Mẹ của Giáo hội trong Thần Khí và ân sủng 68
CHƯƠNG III: ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG TỪ BỎ CHÍNH MÌNH ĐỂ SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA  
I. ĐỨC MARIA TỪ BỎ CHÍNH MÌNH ĐỂ VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA 69
1. Đức Maria từ bỏ chính mình đê vâng phục Thánh ý Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38) 69
2. Đức Maria từ bỏ chính mình để vâng phục trong lời Kinh Magnifcat 71
II. ĐỨC MARIA, MÔN ĐỆ MẪU MỰC CỦA CHÚA GIÊSU VỀ SỰ TỪ BỎ MÌNH ĐỂ SỐNG THEO THÁNH Ý THIÊN CHÚA 74
1. Đức Maria từ bỏ chính mình đế được tự do thi hành sứ vụ 74
2. Đức Maria từ bỏ chính mình thế hiện một sự dấn thân cách trọn vẹn 76
III. TẤT CẢ MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG THEO MẪU GƯƠNG TỪ BỎ CHÍNH MÌNH CỦA ĐỨC MARIA ĐỂ THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA 77
1. Kitô hữu sống trong bậc hôn nhân gia đình được mời gọi noi gương Đức Maria, từ bỏ chính mình để nên thánh giữa đời 77
2. Các tu sĩ được mời gọi noi gương Đức Maria, từ bỏ chính mình đế sống ba lời khuyên Phúc âm 82
2.1. Từ bỏ để sống khiết tịnh 83
2.2. Từ bỏ để sống tinh thần khó nghèo 86
2.3. Từ bỏ để sống vâng phục 89
3. Hàng Giáo sĩ được mời gọi noi gương Đức Maria, từ bỏ chính mình để chu toàn sứ vụ Chúa trao phó 93
KẾT LUẬN 99
THƯ MỤC 103