Thập giá Đức Kitô, nơi treo Đấng Cứu Độ và bối cảnh đa văn hóa - tôn giáo tại Á Châu
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Nguyễn Văn Việt
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014115
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 109
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN NHẬN XÉT ii
LỜI TRI ÂN iii
MỤC LỤC iv
BẢNG VIẾT TẮT CÁC SÁCH KINH THÁNH vi
KÝ HIỆU VIẾT TẮT TÊN CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II vii
MỘT SỐ KÝ HIỆU VIẾT TẮT KHÁC viii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ NỚI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ 4
I. Thập giá Đức Giêsu Kitô 4
1. Khổ hình thập giá và sự khốn cùng nơi tử tội 4
2. Thập giá trong Thánh Kinh 8
3.Thập giá Đức Giêsu Kitô 11
II. Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu treo 15
1. Con người đối diện với cái chết của mình 16
2. Đức Giêsu và biến cố thập giá 19
3. Đức Giêsu, Đấng chịu chết treo trên thập giá 24
III. Đấng chịu treo, Đấng cứu chuộc chúng ta 28
1. Tính khẩn thiết của ơn cứu chuộc 28
2.Sự phát triển trong luận lý về khái niệm " cứu chuộc" 32
3. Giá trị cứu chuộc nơi cái chết thập giá của Đức Giêsu Kitô 37
CHƯƠNG II. Á CHÂU, VIỆT NAM VÀ ƠN CỨU ĐỘ NƠI CÁC TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO KHÁC 42
I. Á Châu, Việt Nam, vùng đất giàu truyền thống và đầy hứa hẹn 42
1. Á Châu, cái nôi của các tôn giáo lớn 42
2. Văn hóa- tôn giáo tại Việt na 48
II. Văn hóa- tôn giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi các tôn giáo lớn 56
1. Ảnh hưởng của Ấn Độ giáo 56
2. Ảnh hưởng của Nho giáo 57
3. Ảnh hưởng của Đạo giáo 59
4. Ảnh hưởng của Kitô giáo 61
III. Ơn cứu độ của Đức Kitô nơi tín đồ các truyền thống tôn giáo khác 62
1. Ơn cứu độ của Đức Kitô đối với tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác 65
2. Thái độ của Giáo hội Á Châu 66
CHƯƠNG III: GIÁO HỘI VÀ CÁC TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO KHÁC 68
I. Giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng 72
1. Giáo huấn trước Công đồng Vaticanô II 72
2. Giáo huấn trong giai đoạn triệu tập Công đồng Vaticanô II 72
3. Giáo huấn sau Công đồng Vaticanô II 75
II. Giáo huấn Công đồng và Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo 78
1. Công đồng Tridentinô 83
2. Công đồng Vaticanô II 83
3. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo 85
III. Định hướng mục vụ trong môi trường đa văn hóa- tôn giáo 89
1. Trung thành rao giảng 91
2. Tôn trọng và đối thoại 94
3. Đời sống chứng tá 98
4. Phát triển cộng đoàn hợp tác mục vụ 104
LỜI KẾT 108
THƯ MỤC ix