Thánh Thể mô mẫu hy tế đời linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Quỳnh
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009778
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 52
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 1
DẪN NHẬP  
CHƯƠNG I: HY TẾ THẬP GIÁ CỦA CHÚA KITÔ 4
1. Ý niệm hy lễ 4
2. Hy tế theo Kinh Thánh Cựu ước 6
2.1. Hy lễ Thượng hiến  
2.2. Hy lễ Kỳ an 7
2.3. Hy lễ Đền tội 8
3. Hy tế Thập giá của Chúa Kitô hoàn tất hy tế Cựu ước 9
3.1. Hy tế Thập giá của Chúa Giêsu là một Hy lễ thượng hiến 10
3.2. Hy tế Thập giá của Chúa Giêsu là một Hy lễ kỳ an 10
3.3. Hy tế Thập giá của Chúa Giêsu là một Hy lễ đền tội 11
CHƯƠNG II: THÁNH THỂ, HY TẾ CỦA CHÚA KITÔ 14
1. Từ hy tế núi Sọ đến Bí tích Thánh Thể 14
2. Đức Giêsu hiện diện thực sự trong Thánh Thể 15
2.1. Đức Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thế 15
2.2. Đức Giêsu hiện diện thực sự trong Thánh Thế. 18
3. Thánh Thể, hy tế của Chúa Kitô 20
CHƯƠNG III: THÁNH THỂ, MÔ MẪU HY TẾ ĐỜI LINH MỤC 25
1. Từ hy tế của thủ lãnh đến hy tế thiêng liêng của các chi thể 25
2. Thánh Thể trong đời sống linh mục 28
3. Hy tế đời linh mục 33
3.1. Ý thức việc mình làm 34
3.2. Noi theo điều mình thực hiện 36
3.3. Rập đời sống theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa 38
KẾT LUẬN 47
THƯ MỤC THAM KHẢO 49