Làm tăng trưởng những ân sủng của Bí tích Rửa tội trong đời sống đức tin
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013938
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 77
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
CHƯƠNG I: KHÁI QIUÁT VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI  
1. Khái niệm 8
1.1. Khái niệm  8
1.2. Những tên gọi của Bí tích Rửa tội 9
2. NềN tảng và quá trình phát triển của Bí tích Rửa tội 9
2.1. Nền tảng trong Kinh Thánh 10
2.1.1. Cựu Ước  10
2.1.2. Tân Ước  10
2.2. Quá trình phát triển của bí tích Rửa Tội  14
2.2.1. Thời các Giáo Phụ  14
2.2.2. Thời Trung Cổ  16
2.2.3. Thời Cận Đại  17
2.2.4. Bí tích Thánh Tẩy trong đạo Công Giáo ngày nay  18
3. Bí tích Rửa Tội  19
3.1. Tính bí tích của Phép Thánh Tẩy 19
3.1.1. Phép Rửa Tội là bí tích  19
3.1.2. Thời điểm thiết lập bí tích Rửa Tội  20
3.2. Dấu chỉ của Bí tích Rửa tội 20
3.2.1. Chất thể (Materia)   20
3.2.2. Mô thức (Forma)  21
3.3. Sự cần thiết của Bí tích Rửa tội 21
3.3.1. Bí tích Rửa Tội cần thiết cho được ơn cứu độ  21
3.3.2. Các hình thức Rửa Tội  22
3.4. Thừa tác viên cử hành và người lãnh nhận bí tích Rửa tội 23
3.4.1. Thừa tác viên cử hành  23
3.4.2. Người lãnh nhận bí tích Rửa Tội  24
CHƯƠNG II: ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI  
1. Tha thứ tội lỗi và trở nên thụ tạo mới  26
1.1. Tha thứ tội lỗi 26
1.2. Chiến thắng sự chết và trở nên thụ tạo mới 28
1.2.1. Chiến thắng sự chết  28
1.2.2. Trở nên thụ tạo mới  29
1.2.3. Ơn tái sinh trở nên con Thiên Chúa  30
1.2.4. Trở nên chi thể của Chúa Ki-tô và đồng thừa kế với Người  31
1.2.5. Trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần  32
2. Được tháp nhập vào Chúa Kitô và Hội thánh 33
2.1. Được tham dự và ba chức năng của Chúa Kitô 33
2.1.1. Chức năng tư tế  33
2.1.2. Chức năng ngôn sứ  34
2.1.3. Chức năng vương đế  35
2.2. Được tháp nhập vào Hội Thánh 36
2.2.1. Bí tích Rửa Tội, cánh cửa bước vào Hội Thánh  36
2.2.2. Làm cho người thụ tẩy trở nên thành phần của Giáo Hội  37
2.3. Căn nguyên gắn kết các tín hữu nên một trong Chúa Kitô 38
2.3.1. Hiệp nhất các tín hữu trong Hội Thánh  38
2.3.2. Liên kết mọi tín hữu đã được tái sinh  39
3. Ấn tín của bí tích Rửa Tội  40
3.1. Một dấu chỉ người thu tẩy thuộc về Chúa Kitô 40
3.2. Dấu chỉ người thụ tẩy trở nên một nhân vị trong Giáo hội 41
3.3. Dấn ấn của Chúa Thánh Thần trên thụ nhân 42
CHƯƠNG III: LÀM TĂNG TRƯỞNG NHỮNG ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN NGÀY NAY  
1. Ân sủng là con Thiên Chúa  44
1.1. Nên một với Chúa Kitô 44
1.1.1. Mặc lấy Chúa Ki-tô  44
1.1.2. Trở nên ánh sáng cho trần gian  46
1.2. Hoàn thiện bản thân qua các nhân đức luân lý 47
1.2.1. Thực thi công bằng  47
1.2.2. Sống bác ái với mọi người  48
1.2.3. Xây dựng tình huynh đệ  49
2. Xây dựng Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa Ki-tô 51 51
2.1. Xây dựng tình hiệp thông trong Giáo hội 51
2.1.1. Xây dựng tình hiệp nhất trong Giáo Hội qua việc phục vụ 51 51
2.2.  Vâng phục các vị lãnh đạo trong Hội Thánh 52 52
2.2. Hiệp nhất các tín hữu trong một nhiệm thể duy nhất của Cháu Kitô 53
2.2.1. Hoán cải nội tâm  54
2.2.2. Sống theo tinh thần Phúc Âm  55
2.3. Trở nên chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày 56
2.3.1. Tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người 56 56
2.3.2. Tham gia hoạt động tông đồ  57
3.2.2. Truyền giáo  58
3. Phụng vụ Thiên Chúa  60
3.1. Tham dự Phụng vụ cách sống động của Hội Thánh 60
3.1.1. Thánh Lễ  60
3.1.2. Cử hành các Bí Tích  61
3.1.3. Xây dựng cộng đoàn Hội Thánh tại địa phương  62
3.2. Thực thi chức Tư tế của phép rửa 63
3.2.1. Làm chứng cho Đức Ki-tô bằng đời sống thánh thiện  63
3.2.2. Yêu mến Thiên Chúa qua hành động  64
3.3. Gìn giữ ấn tín đã đón nhận nơi Bí tích Rửa tội 66
3.3.1. Trung thành với những đòi buộc của bí tích Rửa Tội  66
3.2.2. Sống trong niềm hy vọng phục sinh  67
4. Hành động trong Thần Khí  69
KẾT LUẬN
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
MỤC LỤC