Truyền thông xã hội trong đời sống của Giáo hội. Đề nghị mục vụ truyền thông công giáo ở Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Tôma Trần Mạnh Phán
Ký hiệu tác giả: TR-P
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009822
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 3
DẪN NHẬP 4
CHƯƠNG MỘT:  KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN THÔNG  
1. NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG 7
1.1. Truyền thông là gì? 7
1.2. Truyền thông xã hội và truyền thông công giáo 9
1.2.1. Truyền thông xã hội 9
1.2.2. Truyền thông Công giáo 10
1.3. Các yếu tố của truyền thông 11
1.3.1. Chủ thể truyền thông 11
1.3.2. Đối tượng truyền thông 12
1.3.3. Thông điệp 12
1.3.4. Kênh truyền thông 13
2.  VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 14
2.1. Sự bùng nổ của truyền thông xã hội 14
2.2. Vai trò của truyền thông đối với đới sống xã hội 16
2.3. Vai trò của truyền thông đối với Giáo Hội 17
CHƯƠNG HAI: TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG  
1.  TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỜI SỐNG NHÂN LOẠI 20
1.1. “Ngôi làng toàn cầu” và những tương quan mới 20
1.2. Những cơ hội mới cho sự thăng tiến con người 23
1.3. Những thay đổi trong tâm lý và các vấn đề về luân lý 25
1.3.1. Những thay đồi trong tâm lý 25
1.3.2. Các vẩn đề về luân lý 27
2. TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU  29
2.1. Đối vởi đời sống đức tin của cá nhân 29
2.2. Trong đời sống gia đình 31
2.3. Sứ vụ “men muối giữa đời” 33
CHƯƠNG BA: HƯỚNG ĐI CHO TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI THEO KITÔ GIÁO  
1.  XÁC ĐỊNH NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG XẢ HỘI THEO KITÔ GIÁO 35
1.1. Mọi sự truyền thông đều bắt đầu với Thiên Chúa Ba Ngôi 35
1.2. Giáo Hội tiếp nối và chu toàn sứ vụ truyền thông của Ba Ngôi 37
2. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC CHO TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 38
2.1. Tôn trọng phẩm giá con ngưòi 39
2.2. Tôn trọng sự thật 40
2.3. Thiện ích chung 41
3. ĐỊNH HƯỚNG CHO TRUYỀN THÔNG CỦA GIÁO HỘI 43
3.1. Truyền thông phải là một hành vi luân lý 43
3.2. Truyền thông Kitô Giáo phải có tinh thần bác ái 44
33. Truyền thông Kitô Giáo phải có tinh thần truyền giáo 46
CHƯƠNG BỐN: ĐỀ NGHỊ MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM  
1. TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM CƠ HỘI VÀ THÁCH ĐỐ 48
1.1. Bối cảnh truyền thông công giáo Việt Nam 48
1.2. Mở ra con đường mới để loan báo Tin Mừng 50
2. GỢI Ý HƯỚNG MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM 52
2.1. Lập kế hoạch mục vụ truyền thông 53
2.2. Một số hoạt động của mục vụ truyền thông 54
2.2.1. Duy trì và phát triển các hoạt động truyền thông 54
2.2.2. Đào tạo nhân sự truyền thông 56
2.2.3. Mục vụ chăm sóc những nhân viên truyền thông 57
2.2.4. Liên đới, hợp tác, phát triển toàn diện 57
2.3.  Những phương thế truyền thông giáo xứ 58
2.3.1. Bảng tin giáo xứ 58
2.3.2. Tủ sách giáo xứ 59
2.3.3. Trình chiếu trong giáo xứ 59
2.3.4.  Internet giáo xứ 60
2.3.5.  Phần mềm quản lý giáo xứ 61
KẾT LUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65