Đức Giêsu hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể trong đời sống đức tin người tín hữu Bùi Chu
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phạm Thế Viết
Ký hiệu tác giả: PH-V
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010616
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 27
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kí hiệu viết tắt 5
Dẫn nhập 6
1. Thiên Chúa hiện diện với con người qua vũ trụ và các dấu chỉ 6
2. Chúa Giêsu hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể và đời sống  6
Phụng vụ Giáo Hội  
3. Thao thức về Đức tin người tín hữu Bùi Chu sống Bí tích Thánh Thể 7
4. Giới hạn của đề tài 7
5.  Phương pháp và phương tiện nghiên cứu 7
6. Bố cục của đề tài 8
7. Mục đích và sự đóng góp của đề tài 8
Chương I: Sự tiến triển tín điều Chúa Giê su hiện diện trong Bí tích Thánh thể  
1. Thời Giáo hội tiên khởi qua giáo huấn của các tông đồ, 9
    tông phụ và giáo phụ  
1.1. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy 9
1.2. Việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể 12
1.3. Những chứng từ của các giáo phụ Hy Lạp 13
1.4. Những chứng từ của các giáo phụ La Tinh 14
2. Thời trung cổ 15
2.1. Những cuộc tranh luận về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể 15
2.2. Lý chứng của Thánh Tôma 16
2.3. Chủ chương của các nhà cải cách 17
2.4. Giáo Huấn của Công đồng Trento 19
3. Từ công đồng Vaticano cho đến nay 20
3.1. Giáo huấn của Công đồng Vaticano II 20
3.2. Thuyết Biến nghĩa, Biến đích 21
3.3. Thông điệp Mysterium Fidei 22
3.4. Nền thần học mầu nhiệm vượt qua 23
Chương II: Thần học vầ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể  
1. Chiều kích Ba Ngôi và sự hiện diện nhờ Thánh Thể 26
1.1. Hiện diện nhờ Thánh Thần 26
1.2. Chiều kích Ba Ngôi Thiên Chúa 27
2. Hiện diện Thần linh và hiện diện xác phàm 29
2.1. Hiện diện thần linh 29
2.2. Hiện diện xác phàm 30
3. Hiện diện vinh hiển và hiện diện sống động 31
3.1. Hiện diện vinh hiển 31
3.2. Hiện diện sống động 33
4. Hiện diện làm hy tế và hiện diện lâu dài 33
4.1. Hiện diện làm hy tế 33
4.2. Hiện diện lâu dài 35
5. Sự hiện diện làm của ăn và hiệp thông 36
5.1. Hiện diện làm của ăn 36
5.2. Hiện diện để hiệp thông 37
Chương III: Đức tin và những hoạt động của người tín hữu Bùi Chu trước  
 sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể  
1. Đức tin và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể 39
1.1. Đức Tin người tín hữu Bùi Chu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể 39
1.2. Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể 42
2. Tham dự Thánh lễ và rước lễ 44
2.1. Việc tham dự Thánh lễ 44
2.2. Việc rước lễ 47
3. Các hình thức thờ lạy chúa Giêsu Thánh Thể ngoài thánh lễ  
3.1. Kính viếng và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể nơi các tín hữu   
      Bùi Chu 50
3.2. Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể 52
3.3. Cung nghinh Thánh Thể 56
Kết luận 57
Tài liệu tham khảo 60
1. Tài liệu nguồn 60
2. Tài liêu chủ đao 60
3. Tài liệu tham khảo 61
4. Tài liệu Web 61