Chúa Thánh Thần chứng nhân của Đức Giêsu Kitô
Tác giả: Chủng sinh Giuse Hoàng Văn Bình
Ký hiệu tác giả: HO-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009777
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 2
LỜI TRI ÂN 3
MỤC LỤC 4
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 6
DẪN NHẬP 7
1. Lý do chọn đề tài 7
2. Nội dung và giới hạn bài luận 8
2.1. Nội dung 8
2.2. Giới hạn bài luận 8
3. Phương pháp 9
CHƯƠNG I: CĂN TÍNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN 10
I. NỀN TẢNG THẦN HỌC VỀ CHÚA THÁNH THẦN 10
Thánh Kinh 10
1.1. Trong Cựu Ước 10
1.2. Trong Tân Ước 12
2. Giáo huấn của Giáo Hội 14
2.1. Các giáo phụ 14
2.2. Các Công Đồng 17
3. Thần học về Chúa Thánh Thần sau Công Đồng Vaticanô II 18
II. MỘT SỐ DANH HIỆU CỦA CHÚA THÁNH THẦN 20
1. Thần Khí của Chúa Cha 20
2. Thần Khí của Đức Giêsu Kitô 21
3. Thần Khí Sự Thật - Paraklêtos 23
CHƯƠNG II: CHÚA THÁNH THẦN, CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 25
I. CHÚA THÁNH THẦN VÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ 25
1. Chúa Thánh Thần và mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu Kitô 25
2. Chúa Thánh Thần và sứ vụ công khai của Đức Giêsu Kitô 27
2.1. Khởi đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu Kitô 27
2.2. Sứ vụ rao giảng công khai 27
3. Chúa Thánh Thần và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô 28
3.1. Mầu nhiệm tử nạn của Đức Giêsu Kitô 28
3.2. Mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô 30
II. CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC GIÊSU KITÔ 32
1. Đức Giêsu là Đấng Mêsia đã trở nên người phàm (1Ga 4,2) 32
2. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (1Ga 5,5-6) 35
3. Đức Giêsu là Thiên Chúa (2Cr 1,21-22; 5,5) 37
4. Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ qua việc dâng hy lễ (Cv 5,31-32; Dt 10,12-15) 40
III. MỘT SÔ HÌNH THỨC LÀM CHỨNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN 44
1. Nơi các tông đồ 44
2. Trong tâm hồn người tín hữu 47
3. Qua dấu chỉ thời đại 50
CHƯƠNG III: SỐNG CHỨNG NHÂN THEO CHÚA THÁNH THẦN 53
I. ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 53
1. Sống nhân bản trong mối tương quan 53
2. Khiêm nhường trên đường phục vụ 56
3. Chứng nhân bằng đời sống yêu thương 59
II. LINH MỤC, CHỨNG NHÂN SỐNG ĐỘNG CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 62
1. Đức ái mục tử 62
1.1. Như Đức Giêsu là Thủ lãnh Giáo Hội 63
1.2. Như Đức Giêsu là Mục tử nhân lành 64
1.3. Như Đức Giêsu là Hôn phu của Giáo Hội 64
2. Gặp gỡ mọi người trong lòng mến phục vụ 65
3. Hiện tại hoá lòng thương xót của Thiên Chúa 68
KẾT LUẬN 72
THƯ MỤC 74