Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa trong Tin mừng Gioan
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Biên
Ký hiệu tác giả: TR-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009737
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 67
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
LỜI CÁM ƠN 3
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
DẪN NHẬP 5
CHƯƠNG I: TƯỚC HIỆU KITÔ VÀ CON THIÊN CHÚA TRONG KINH THÁNH  
1. TƯỚC HIỆU ĐỨC KITỒ 8
1.1. Cựu ước 8
1.2. Tân ước 10
2. TƯỚC HIỆU CON THIÊN CHÚA 12
2.1. Văn hoá Hy lạp 12
2.2. Cựu ước 13
2.3. Tin mừng Nhất Lãm 14
2.3.1. Maccô 15
2.3.2. Matthêu  
2.3.3. Luca 19
2.4. Chứng từ cùa Phaolô 20
CHƯƠNG II: ĐỨC GIÊSU LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA QUA CÁC DẤU LẠ TRONG TIN MỪNG GIOAN  
1. ĐỨC GIÊSU LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA QUA BẢY DẤU LẠ 24
1.1. Ý nghĩa của dấu lạ 24
1.2. Bảy dấu lạ trong Tin Mừng Gioan 25
1.2.1. Nước lã hoá thành rượu ngon ở Cana (2,1-12) 25
1.2.2. Chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua (4,43-54) 28
1.2.3. Chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha (5,1-18) 29
1.2.4. Hoá bánh ra nhiều (6,1-15) 32
1.2.5. Đức Giêsu đi trên Biến Hồ mà đến với các môn đệ (6,16-20) 33
1.2.6. Chữa một người mù từ thuở mới sinh (9,1-41) 34
1.2.7. Gọi Lazarô ra khỏi mồ (11,1-46) 37
2. VƯỢT QUA: THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH (Ga 18,1-20,29) 38
2.1. Đức Giêsu - “Ego Eimi - Chính Tôi đây” (Ga 18,1-11) 39
2.2. Đức Giêsu - “Ecce homo - Con Người'’ (Ga 19,1-5) 41
2.3. Đức Giêsu - Vua Mêsia (Vua Kitô), Đấng Quân Vương (Ga 19,12-22) 42
2.4. Đức Giêsu - Con Chiên Vượt Qua (Ga 19,31-37) 44
2.5. Đức Giêsu là Thiên Chúa” (20,1-29) 45
CHƯƠNG III: ĐỨC GIÊSU LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA TRONG TƯƠNG QUAN VỚI CĂN TÍNH VÀ SỨ VỤ CỦA LINH MỤC  
1.  ĐỨC GIÊSU VÀ SỨ VỤ CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI 48
1.1. Trong tương quan với Thiên Chúa 48
1.2. Trong tương quan với nhân loại 49
2. CĂN TÍNH VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI LINH MỤC 51
2.1. Căn tính linh mục 51
2.1.1. Linh mục là người của Chúa 51
2.1.2. Linh mục là một Đức Kitô khác “Sacerdos alter Christus ” 52
2.1.3. Linh mục là tác nhân của Chúa Thánh Thần 53
2.2. Sứ vụ linh mục 54
2.2.1. Chức năng tư tế 54
2.2.2. Chức năng ngôn sứ 56
2.2.3. Chức năng vương đế 57
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
MỤC LỤC 66