Sứ mạng rao giảng Tin mừng của Linh mục theo tinh thần Thánh Phaolô (x. 1Cr 9,16)
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Trần Đức Thảo
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013770
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 2
DẪN NHẬP 3
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THƯ THỨ NHẤT GỬI TÍN HỮU CÔRINTÔ 6
1. Hoàn cảnh thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 6
a. Vị trí địa lí và văn hóa thành Côrintô 6
b. Thời điểm và hoàn cảnh bức thư 7
2. Bố cục và nội dung thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 9
a. Bố cục 9
b. Nội dung 12
CHƯƠNG II: "KHỐN THÂN TÔI NẾU TÔI KHÔNG RAO GIẢNG TIN MỪNG" (1Cr 9,16) 15
1. Bố cục và nội dung 1Cr 9 15
a. Bố cục 15
b. Nội dung 15
2. Vị trí và nội dung 1Cr 9,16: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng" 27
a. Vị trí 27
b. Nội dung 28
CHƯƠNG III: SỨ MẠNG RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA LINH MỤC THEO TINH THẦN THÁNH PHAOLÔ 38
1. Sứ mạng rao giảng Tin mừng của Linh mục 38
a. Nguồn gốc của việc rao giảng Tin mừng 38
b. Lý do phải rao giảng Tin mừng 40
c. Trách nhiệm rao giảng Tin mừng trong đời sống Linh mục 42
2. Sứ mạng rao giảng Tin mừng của LInh mục theo tinh thần Thánh Phaolô 44
a. Nhiệt thành rao giảng Tin mừng 45
b. Trung thành rao giảng sự thật 45
c. Tính chất nhưng không 47
d. Trái tim của người cha 48
e. Chứng tá đời sống 49
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
MỤC LỤC 59