Mục vụ truyền giáo tại Giáo phận Bùi Chu dưới ánh sáng của Tông huấn Evangelii Gaudium
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Hoàng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013798
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 84
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CẢM ƠN 1  
NHẬN XÉT CỦA GIÁO HƯỚNG DN 2  
I. Ký hiệu các sách Kinh Thánh 3  
II. Các từ viết tắt khác 3  
MỞ ĐU 4  
1. Lý do chọn đề tài 4  
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5  
3. Phương pháp nghiên cứu 5  
4. Phương tiện nghiên cứu 6  
5. Cấu trúc tiểu luận 6  
CHƯƠNG I. THC TRẠNG TRUYỀN GIÁO TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU 7  
I. Giáo phận Bùi Chu trong bối cảnh chung tại Nam Định cũng như ở Việt Nam 7  
1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 7  
2. Về dân số 8  
3. Về văn hóa - giáo dục 8  
4. Về kinh tế 10  
5. Đời sống chính trị - xã hội 10  
6. Đời sống tôn giáo 11  
II. Thực trạng truyền giáo tại Giáo phận bùi Chu 13  
1. Thực trạng truyền giáo tại Giáo phận Bùi Chu qua một số thống kê 13  
2. Những thuận lợi cho việc truyền giáo tại Giáo phận Bùi Chu 14  
3. Những khó khăn cho việc truyền giáo tại Giáo phận Bùi Chu 16  
CHƯƠNG II. VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO TẠI BÙI CHU DƯỚI ÁNH SÁNG TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM 23  
I. Khái quát về Tông huấn Evangelii Gaudium 23  
1. Hoàn cảnh ra đời 23  
2. Nội dung chính của Tông huấn 23  
3. Hoán cái trên bình diện mục vụ theo định hướng truyền giáo dưới hướng dẫn của Tông huấn Evangelii Gaudium 24  
II. Những hạn chế trong mục vụ truyền giáo tại Bùi Chu dưới ánh sáng Tông huấn Evangelii Gaudium 30  
1. Hoạt động mục vụ còn nặng tính bảo tồn 30  
2. Đời sống đức tin còn mang tính thụ động và thiếu niềm vui 31  
3. Thái độ an phận với tầm nhìn bó khung 34  
CHƯƠNG III. MỘT VÀI GỢI Ý THC HÀNH MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO TẠI BÙI CHU NGÀY NAY 36  
I. Canh tân tư duy và lối sống 36  
1. Với hàng Giáo sĩ 37  
2. Với mọi giáo dân 38  
3. Với các gia đình Công giáo 41  
II. Ra đi trong hành động 44  
1. Đào tạo và hun đúc nhiệt huyết truyền giáo 44  
2. Giáo sĩ truyền giáo 50  
3. Với mỗi giáo dân 56  
4. Với mỗi gia đình Công giáo 63  
5. Với mọi hội đoàn Công giáo tiến hành 67  
KẾT LUẬN 71  
PHỤ LỤC 74  
I. Thực trạng Giáo phận bùi Chu qua một số thống kê 74  
II. Kết quả giáo dục chất lượng cao tại Nam Định những năm gần đây 76  
III. Khảo sát về sự hiểu biết và hành động liên quan đến việc truyền giáo tại Giáo phận Bùi Chu 79  
Kết quả khảo sát 80  
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 81  
I. Tài liệu nguồn 81  
II. Huấn quyền của Hội thánh 81  
III. Các sách tham khảo khác 81  
MỤC LỤC 83