Nền tảng của đặc tính hôn nhân Công giáo
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Phạm Văn Tùng
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009751
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 41
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các chữ viết tắt 4
PHẦN  DN NHẬP 5
1. Khung Cảnh Hôn Nhân Ngày Nay 5
2. Từ Ngữ 6
2.1. Đơn Nhất 6
2.2. Bất Khả Phân ly 6
3. Nội Dung và Giới Hạn Đề Tài 7
PHẦN II. NỀN TẢNG CỦA ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN 9
1. Đơn Nhất 9
1.1. Hiện Trạng Ngày Hôm Nay Đối Với Tính Đơn Nhất 9
1.1. a. Hôn Nhân Tự Nhiên 9
1.1. b. Hôn Nhân Công Giáo 10
1.2. Nền Tảng Của Tính Đơn Nhất Trong Hôn Nhân Công Giáo 11
1.2. a. Nền Tảng Kinh Thánh 11
1.2. b. Nền Tảng Huấn Quyền 13
2. Bất Khả Phân Ly 15
2.1. Hiện Trạng Ngày Hôm Nay Đối Với Tính Bất Khả Phân Ly 15
2.1. a. Hôn Nhân Tự Nhiên 15
2.1. b. Hôn Nhân Công Giáo 16
2.2. Nền Tảng Của Tính Bất Khả Phân Ly Trong Hôn Nhân Công Giáo  17
2.2. a. Nền Tảng Kinh Thánh 17
2.2. b. Nền Tảng Huấn Quyền 19
PHẦN III. NHỮNG ĐIU CẦN BÀN LUẬN 21
1. Thiên Chúa Thiết Lập Hôn Nhân Đơn Nhất và Bất Khả Phân Ly 21
2. Điều Gì Thiên Chúa Phối Họp Loài Người Không Được Phân Ly 24
3. Hôn Nhân Là Một Giao Ước Bền Vững 28
PHẦN IV. SNG ĐẶC TÍNH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO 32
1. Những Thách Đố 32
2. Sống Tính Đơn Nhất 33
3. Sống Tính Bất Khả Phân Ly 34
PHẦN V. KT LUẬN 38
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40