Đời sống hôn nhân và gia đình trước thực trạng di dân
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009820
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 58
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 4
MỤC LỤC 5
DẨN NHẬP  
CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ VẤN ĐỀ DI DÂN VÀ HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH  
I. TỔNG QUÁT VỀ VẤN ĐỀ DI DÂN 10
1. Hiện tượng di dân theo Kinh Thánh 10
2. Giáo huấn của Giáo hội về di dân 12
2.1. Trước Công đồng Vaticanô II 12
2.2. Công đồng Vatincanô II (1962 -1965) 13
2.3. Sau Công đồng Vatincanô II 14
II. HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA THÁNH KINH VÀ TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI 15
1. Hôn nhân - gia đình dưới ánh sáng của Thánh Kinh 15
1.1. Cựu ứơc  .7.
1.2. Tần ước  
2. Hôn nhân - gia đình dưới ánh sáng của Truyền thống Giáo hội 19
2.1. Trước Công đồng Vatincanô II 19
2.2. Công đồng Vaticanô II 21
2.3. Sau Công đồng Vatincanô II 23
CHƯƠNG II: THÁCH ĐỐ VỀ ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRƯỚC TÌNH TRẠNG DI DÂN  
I. NHỮNG THUẬN LỢI TRƯỚC TÌNH TRẠNG DI DÂN 26
1. Nâng cao sự hiểu biết, cải thiện đời sống 26
2. Gặp gỡ, giao lưu giữa các nền văn hoá 26
3. Mở ra cơ hội truyền giáo 27
II. NHỮNG KHÓ KHĂN TRƯỚC TÌNH TRẠNG DI DÂN 27
1. Trước hôn nhân 27
1.1. Khó khăn trong việc học hỏi Giáo lý hôn nhân 27
1.2. Khó khăn trong việc điều tra và thẩm quyền trong hôn nhân 28
1.3. Sống thử, ngừa thai và phá thai 29
1.4. Hôn nhân đồng tính, hỗn hợp 31
2. Sau hôn nhân 32 
2.1. Thiếu sự nâng đỡ và đồng hành của gia đình, bạn bè 33
2.2. Thiếu sự giáo dục con cải 34
2.3. Bất hạnh trong hôn nhân 35
2.4. Bạo hành gia đình, ngoại tình, ly thân và ly hôn 36
3. Những nguyên nhân 37
3.1. Từ phía bản thân 37
3. 2. Từ phía gia đình 38
3.3. Từ phía xã hội 38 
CHƯƠNG III - ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ  
I. XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN MỤC VỤ HÔN NHÂN 40 
1. Học Giáo lý hôn nhân 40
2. Làm chứng và điều tra hôn nhân 40
2.1. Về việc thụ lý hồ sơ hôn phối 41
2.2. Rao hôn phối 41
3. Chứng hôn 41
3.1. Cử hành bí tích Hôn phối 41
3.2. Năng quyền và ủy quyền 42
II. MỤC VỤ TRƯỚC HÔN NHÂN 42
1.  Đào tạo xa: Các Kitô hữu nói chung 43
1.1. Cấp Giảo phận 43
1.2. Cấp Giáo xứ 44
2.  Đào tạo gần: Chính đôi hôn nhân 45
1.1. Sinh viên và người đi làm 45
1.2. Các bạn giới frẻ 46
III. MỤC VỤ SAU HÔN NHÂN 42 
1. Trao đổi và học hỏi theo chuyên đề 47
1.1. Vấn đề hôn nhân và gia đình 47
1.2. Vấn đề di dân 48
2.  Đồng hành thiêng liêng 49
2.1. Tĩnh tâm và cầu nguyện 49
2.2. Thành lập các nhóm chia sẻ 50
3. Hỗ trợ các gia đình 51
3.1. Giáo dục con cái 51
3.2. Hướng nghiệp 52
3.3. Hòa giải gia đình 53
KẾT LUẬN 55
THƯ MỤC THAM KHẢO 57