Tái khám phá ân sủng của Đức Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Văn Trung
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013030
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 51
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN 1
MỤC LỤC 3
BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
DẪN NHẬP 6
1. Lý do chọn đề tài 6
2. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu 6
3. Giới hạn phạm vi luận bàn 7
CHƯƠNG I: TỒNG QUÁT VỀ ÂN SỦNG 8
I. KHÁI NIỆM VỀ ÂN SỦNG 8
II. TỪ “CHARIS” TRONG THÁNH KINH 9
1. Trong Cựu Ước 9
2. Trong Tân Ước 9
III. Ý NIỆM ÂN SỦNG TRONG CỰU ƯỚC 10
1. Giao ước 10
2. Ân huệ khôn ngoan 11
IV. Ý NIỆM ÂN SỦNG TRONG TÂN ƯỚC 11
1. Ân sủng theo Tin Mừng Nhất Lãm 11
2. Ân sủng theo Thánh Gioan 12
3. Ân sủng theo Thánh Phaolô 13
CHƯƠNG II: CÁC LOẠI ÂN SỦNG THEO THẦN HỌC KITÔ GIÁO 15
I. TÍNH PHỐ QUÁT CỦA ÂN SỦNG 15
1. Ân sủng Thiên Chúa ban nhưng không 15
1.1. Ân sủng Thiên Chúa ban không phải do công việc tốt lành 15
1.2. Ân sủng không được ban do lời cầu nguyện tự nhiên 15
2. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người 16
3. Thiên Chúa thực hiện ý định phổ quát của Ngài 17
3.1. Thiên Chúa ban cho mọi người công chính ơn túc sủng 17
3.2. Thiên Chúa ban cho mọi người tín hữu tội lỗi ơn túc sủng 18
3.3. Thiên Chúa ban ơn túc sủng cho những kẻ vô tình chưa tin Chúa  18
II. ÂN SỦNG ĐƯỢC CÁC NHÀ THẦN HỌC PHÂN CHIA 20
1. Ân bất thụ tạo - Ân thụ tạo 20
2. Ân sủng của Thiên Chúa - ân sủng của Chúa Kitô 20
3. Ân sủng tự nhiên - ân sủng siêu nhiên 21
4. Ân sủng bề ngoài - ân sủng bề trong 21
5. Ân sủng thừa tác - ân sủng thánh hóa 21
6. Ân thường sủng - ân hiện sủng 22
III. ÂN SỦNG CHÍNH LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ 22
1. Ân sủng của Đức Giêsu Kitô 22
2. Chúa Thánh Thần trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô 23
3. Giáo Hội thông ban ân sủng của Đức Giêsu Kitô 25
4. Ân sủng của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể 26
5. Viễn tượng cánh chung 28
CHƯƠNG III: TÁI KHÁM PHÁ ÂN SỦNG CỦA ĐỨC GIÊSU NƠI BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 29
I. KẾT HIỆP VỚI CHÍNH ĐỨC KITÔ, NGUỒN MẠCH MỌI ÂN SỦNG 29
1. Sự sống đời đời là chính Đức Kitô phục sinh 29
2. Sự sống đời đời là được ở với Đức Kitô phục sinh 30
II.  KẾT HIỆP VỚI HỘI THÁNH VÀ CÁC PHẦN TỬ TRONG HỘI THÁNH 31
1. Kết hiệp với Giáo hội Thánh phổ quát 32
2. Kết hiệp với Hội thánh địa phương 33
3. Kết hiệp với các phần tử trong Hội thánh 34
III. SỰ ĐÓN NHẬN VÀ THĂNG TIẾN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 35
1. Ân sủng mang lại ơn cứu độ cho người Kitô hữu 35
2. Sự cộng tác và đáp trả của người Kitô hữu với ân sủng của Đức Kitô 39
3. Người Kitô hữu đón nhận ân sủng của Đức Kitô 42
4. Niềm hy vọng Kitô giáo 42
IV. NGƯỜI KITÔ HỮU THAM DỰ VÀO SỨ MỆNH CỨU THẾ CỦA ĐỨC KITÔ.  44
1. Người Kitô hữu tham dự vào chức vụ tư tế của Đức Kitô 44
2. Người Kitô hữu tham dự vào sứ mệnh rao giảng Phúc Âm của Đức Kitô 45
3. Người Kitô hữu tham dự vào chức vụ vương đế của Đức Kitô 45
KẾT LUẬN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50