Việc dạy giáo lý cho thiếu nhi trong bối cảnh Giáo phận Bùi Chu hôm nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Văn Chung
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013814
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 62
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT ii
LỜI TRI ÂN iii
CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
MỤC LỤC iv
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI BÙI CHU HÔM NAY 3
1. Về mục tiêu 4
2. Về phương pháp 7
3. Về tổ chức 9
4. Về môi trường 12
CHƯƠNG II: NHẬN ĐỊNH THỰC TRẠNG 16
1. Bối cảnh chung 16
1.1. Xã hội 16
1.2. Giáo dục 18
2. Những thuận lợi và tiềm năng 20
2.1. Giáo hội thao thức với sứ mạng 20
2.2. Con người 21
2.3. Phương tiện 22
3. Những khó khăn nội tại 23
3.1. Bối cảnh mục vụ đầy thách đố 23
3.2. Nền tảng gia đình 25
3.3. Việc dạy giáo lý 27
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CHO VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI BÙI CHU 32
1. Giáo phận và Giáo xứ 32
1.1. Giáo phận 32
1.2. Giáo xứ 35
2. Gia đình - Trường dạy giáo lý đầu tiên 37
2.1. Dạy giáo lý hôn nhân 37
2.2. Bầu khí gia đình 38
2.3. Cầu nguyện chung trong gia đình 39
3. Tổ chức hoạt động giáo lý 40
3.1. Mục tiêu của việc dạy giáo lý 40
3.2. Đào tạo giáo lý viên 44
3.3. Việc soạn thảo sách giáo lý 48
4. Phong trào thiếu nhi Thánh Thể với việc dạy giáo lý 49
4.1. Một khí cụ đắc lực 49
4.2. Áp dụng phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Bùi Chu 50
KẾT LUẬN 54
PHỤ LỤC I: KHẢO SÁT HIỆN TÌNH GIÁO LÝ TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU 56
TỔNG KẾT KHẢO SÁT 58
PHỤ LỤC II: BẢNG TỔNG KẾT HIỆN TÌNH GIÁO LÝ TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU 59
THƯ MỤC 61