Gia đình Kitô hữu Việt Nam trong trách vụ giáo dục con cái
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Phi
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009775
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 57
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân   
Các chữ viết tắt 4
DẪN NHẬP 5
Chương I: NN TẢNG GIÁO DỤC KI-TÔ GIÁO 8
1.1. Đường lối sư phạm của Thiên Chúa trong Kinh Thánh 8
1.1.1. Cựu ước 8
1.1.2. Tân ước 10
1.2. Giáo dục Ki-tô giáo trong truyền thống của Giáo Hội 11
1.2.1. Công đồng Vaticanô II 12
1.2.2. Tông huấn Familiaris Consortio 14
1.2.3. Tông huấn Amoris Laetitia 15
1.3.  Giáo dục trong gia đình 17
1.3.1. Sự thánh thiêng của Bí tích Hôn phối 17
1.3.2. Môi trường giáo dục đầu tiên 18
1.3.3. Hội thánh tại gia 19
1.4. Giáo dục gia đình trong truyền thống văn hóa của Việt Nam 20
1.4.1. Ca dao - Tục ngữ Việt Nam 20
1.4.2. Nét đẹp truyền thống giáo dục của dân tộc 21
Chương II: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU TẠI VIỆT NAM
2.1. Hiện trạng 23
2.1.1. Những dấu hiệu lạc quan 24
2.1.2. Những mối lo ngại 26
2.2. Nguyên nhân 27
2.2.1. Khủng hoảng gia đình 28
2.2.2. Kinh tế thị trường 28
2.2.3. Chủ nghĩa hưởng thụ - tương đối - cá nhân 29
2.2.4. Công nghệ thông tin 30
2.2.5. Hệ thống giáo dục 31
2.2.6. Thiếu ‘lửa’ trong đời sống Đạo 31
2.3. Hậu quả và một số thách đố 32
2.3.1. Cá nhân 33
2.3.2. Gia đình 34
2.3.3. Xã hội 35
2.3.4. Giáo hội 36
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC KI-TÔ GIÁO VÀ MỘT SỐ GỢI Ý MỤC VỤ TẠI VIỆT NAM 38
3.1.  Định hướng giáo dục Kitô giáo 38
3.1.1. Tính thánh thiêng và toàn diện của giáo dục Ki-tô giáo 38
3.1.2. Đối tượng ưu tiên trong giáo dục 39
3.1.3. Môi trường giáo dục 40
3.2. Một số gợi ý mục vụ cho việc giáo dục con cái trong gia đình Ki-tô hữu ở Việt Nam 40
3.2.1. Phát huy truyền thông văn hóa Việt Nam 40
3.2.2. Giáo dục nền tảng đức tin, đức ái Ki-tô giáo 41
3.2.3. Giáo dục sống theo lương tâm và sự thật 42
3.2.4. Giáo dục các đức tính nhân bản 43
3.2.5. Giáo dục con cái sống tinh thần Tin Mừng 43
3.2.6. Giáo dục giới tính 44
3.3. Phương pháp giáo dục con cái trong gia đình Ki-tô hữu qua một số tương quan 45
3.3.1. Cha mẹ trong gia đình 45
3.3.2. Với các cấp giáo dục khác 48
3.3.3. Những bước đường chuẩn bị 48
KẾT LUẬN 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54