"Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi" (2Cr 5,14)
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Ngô Văn Đông
Ký hiệu tác giả: NG-Đ
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013234
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 77
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 1
DN NHẬP 2
Lý do chọn đề tài 2
Phạm vi nghiên cứu đề tài 3
Mục đích của đề tài 3
Phương pháp nghiên cứu và bố cục của đề tài 4
Chương I. Khái quát về con ngưi Phao-lô và thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô 6
I. Thánh Phao-lô: Cuộc đi và sự nghiệp 6
1. Cuộc đời Phao-lô 6
2. Sứ vụ của Phao-lô 8
3. Một vài tư tưởng thần học của ngài 12
4. Một vài tư tưởng thần học trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô 13
II. Khái quát về thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô 15
1. Hoàn cảnh của thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô 15
2. Bố cục và nội dung 20
Chương II. Tình Yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi (2 Cr 5,14) 24
I. Gii thiệu về 2 Cr 5,14 24
1. Vị trí của 2 Cr 5, 14 24
2. Giải thích 2 Cr 5, 14 25
II. Tình Yêu của Thiên Chúa đối với Phao-lô 27
1. Tình Yêu “agapê” 27
2. Tình Yêu của Đức Ki-tô dành cho Phao-lô trong một số thư của ngài 28
3. Tình Yêu của Đức Ki-tô dành cho Phao-lô trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô  31
III. Tình yêu của Phao-lô đối với Đức Ki-tô 33
1. Đối với Đức Ki-tô 33
2. Đối với người khác 34
3.  Đối với cộng đoàn Cô-rin-tô 36
IV. Thúc bách của Tình Yêu Đức Ki-tô dành cho Phao-lô 39
1. Trong cuộc đời tận hiến của ngài 39
2. Khi ngài viết thư 44
3. Trong sứ vụ truyền giáo của ngài 49
Chương III. Những thúc bách của Tình Yêu Đức Ki-tô trong thiên chức linh mục. 53
I. Trong đi sống linh mục 53
1. Được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô 53
2. Sống đức ái mục tử 55
II. Trong sứ vụ linh mục 58
1. Thừa tác viên của Lời Chúa 58
2. Thừa tác viên của các Bí tích 62
KT LUẬN 67
PHỤ LỤC 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
MỤC LỤC 76