Tình thương của người cha mạnh mẽ hơn sự công bằng
Phụ đề: Khảo luận qua việc chú giải bản văn Lc 15,11-32
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Văn Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013020
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 2
Những chữ viết tắt 3
Dẫn nhập 4
I. Lý do chọn đề tài 4
II. Phương pháp nghiên cứu 6
III. Nội dung nghiên cứu 6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐOẠN LC 15,11-32 8
I. Văn mạch của Lc 15,11-32 8
1. Văn mạch xa 8
2. Văn mạch gần 9
II. Bố cục của Lc 15,11-32 10
III. Nội dung chính yếu của Lc 15,11-32 10
CHƯƠNG II: CHÚ GIẢI ĐOẠN LC 15,11-32 13
I. Giải thích một số từ khóa 13
1. Cha 13
a, Trong Cựu Ước 13
b, Trong Tân Ước 16
2. Trời 18
a, Trong Cựu Ước 18
b, Trong Tân Ước 20
II. Câu chuyện giữa người cha và người con thứ (Lc 15,11-24) 22
1. Những câu chuyện xảy ra nơi người con thứ (Lc 15,11-13) 22
2. Nỗi cơ cực của người con thứ (Lc 15,14-19) 26
3. Cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con thứ (Lc 15,20-24) 30
III. Câu chuyện giữa người cha và người con cả (Lc 15,25-32) 36
1. Những diễn biến nơi người con cả (Lc 15,25-26;28a-30) 36
2. Cuộc đối thoại giữa người cha và người con cả  38
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN VÀ DẤN THÂN TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA 46
I. Đón nhận 46
1. Tính hiện tại của lòng thương xót 47
2. Tính hiện tại của lòng khoan dung và tha thứ 48
3. Tính hiện tại của sự phục sinh 49
4. Tính hiện tại của cánh chung 49
II. Dấn thân 50
1. Sống yêu thương 51
2. Sống khoan dung 53
3. Sống liên đới 55
Kết luận 58
Danh mục tài liệu tham khảo 61