Chức tư tế theo thư gửi tín hữu Hip-ri 5,1-10
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Phong
Ký hiệu tác giả: VU-P
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009771
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 6
CHƯƠNG MỘT: CHỨC TƯ TẾ TRONG KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG HỘI THÁNH 8
I. Nền tảng Kinh Thánh của chức tư tế 8
1. Kinh Thánh Cựu ước 9
2. Kinh Thánh Tân ước 12
II. Chức tư tế trong truyền thống Hội Thánh 16
1. Trong truyền thống Hội Thánh 16
2. Trong các tài liệu của Huấn Quyền 19
CHƯƠNG HAI: ĐỨC KI-TÔ TƯ TẾ THEO THƯ GỬI TÍN HỮU HÍP-RI 5,1-10..  23
I. Chức tư tế theo thư gửi tín hữu Híp-ri 5,1-4 26
1. Mối liên hệ song phương của tư tế với con người và Thiên Chúa (Hr 5,1)  26 
2. Mối liên hệ cụ thể với con người tội lỗi (Hr 5,2-3) 27
3. Mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa (Hr 5,4) 28
II. Đức Ki-tô tư tế theo thư gửi tín hữu Híp-ri 5,5-10 29
1. Mối liên hệ của Đức Ki-tô với Thiên Chúa (Hr 5,5-6) 29
2. Mối liên hệ của Đức Ki-tô với con người tội lỗi (Hr 5,7-8) 31
3. Đức Ki-tô trung gian giữa con người với Thiên Chúa (Hr 5,9-10) 33 
CHƯƠNG BA: LINH MỤC, TƯ TẾ THỪA TÁC CỦA ĐỨC KI-TÔ 37
I. Thầy dạy Lời Chúa 37
1. Giảng dạy nhân danh Chúa Ki-tô và nhân danh Giáo Hội 38
2. Cách thức loan báo Lời Chúa hiệu quả 39
II. Thừa tác viên bí tích 43
1. Nhân danh Đức Ki-tô là đầu 44
2. Bí tích Thánh Thế, tâm điểm của tác vụ linh mục 48
3. Linh mục, thừa tác viên ơn hoà giải với Thiên Chúa 51
III. Lãnh đạo cộng đoàn 51
1. Đức ái mục tử 53
2. Hướng dân Dân Chúa trong tình yêu và sức mạnh 57
KÉT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO