Huyền nhiệm "Ánh sáng" trong Tin mừng thứ tư
Tác giả: Chủng sinh Giuse Đinh Văn Sơn
Ký hiệu tác giả: DI-S
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010563
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 85
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI CẢM ƠN 3
NHỮNG CHỮ VIT TẮT 4
DN NHẬP 5
Chương một: ÁNH SÁNG TRONG KINH THÁNH  
1. Ánh sáng (Ocoq) trong nhân quan triết học 10
2. Ánh sáng trong Cựu Ước 15
3. “Ánh sáng” nơi Tân Ước 22
3.1. Ánh sáng trong Tin Mừng nhất lãm 23
3.1.1. Ánh sáng trong đêm Giáng sinh 23
3.1.2. Ánh sáng của cuộc biến hình 24
3.2.  “Ánh sáng” nơi sách Tông đồ công vụ 27
Chương hai: HUYN NHIỆM “ÁNH SÁNG” TRONG TIN MỪNG THỨ TƯ  
I. Khái quát về Tin Mừng thứ tư 30
1. Tác giả, độc giả và cấu trúc 30
1.1. Tác giả 30
1.2.Cộng đoàn và thời gian xuất bản 31
1.3. Cấu trúc Tin Mừng thứ tư 31
2.  Nội dung tư tưởng chính 32
2.1. Tin mừng thứ tư nhấn mạnh tới Ki-tô học nhập thể 32
2.2. Giáo hội học gắn liền với Ki-tô học 32
2.3. Thánh Linh học 32
II. Ánh sáng trong một số bản văn Tin Mừng thứ tư 32
1. Ánh sáng trong Lời tựa (Ga 1,1-18) 32
1.1. Vị trí bản văn 32
1.2. Quan sát bản văn Ga 1,1-18 và đ nghị một cấu trúc 33
1.3. Chú giải 34
2. Mạc khải về ánh sáng trong Ga 8,12 và Ga 9,1 -7 39
2.1. Đức Giêsu là ánh sáng (Ga 8,12) 39
2.2. Minh chứng về Ánh Sáng (Ga 9,1-7) 43
2.2.1. Bối cảnh 43
2.2.2. Quan sát bản văn và đề nghị một cấu trúc 43
2.2.3. Chú giải 44
3. Lời mời gọi của Ánh Sáng 52
4. Ánh sáng trên đỉnh đồi Golgotha 55
Chương Ba: ÁNH SÁNG NƠI CẢN TÍNH VÀ SỨ VỤ LINH MỤC  
I. Ánh sáng nơi căn tính linh mục 62
1. Chúa Cha khởi nguồn Thiên chức linh mục 62
2. Đức Kitô Thượng Tế nguyên lý cấu tạo thánh chức linh mục 64
3. Chúa Thánh Thần thánh hiến và sai đi 66
II. Ảnhsáng trong sứ vụ linh mục 67
1. Tầm quan trọng của Lời trong sứ vụ linh mục 67
2. “Lời” trong tác vụ ngôn sứ của linh mục 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80