Vai trò của giáo dân trong Giáo hội theo sắc lệnh Apostolicam Actuositatem của công đồng Vaticano II
Tác giả: Chủng sinh Giuse Hoàng Văn Lợi
Ký hiệu tác giả: HO-L
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009792
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 27
Số trang: 74
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Các chữ viết tắt 6
Nhập đề 7
CHƯƠNG MỘT: MÔ HÌNH GIÁO HỘI THEO CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 9
I. GIÁO HỘI LÀ DÂN MỚI CỦA THIÊN CHÚA 9
1. Dân mới của Thiên Chúa 9
2. Đặc tính riêng của dân mới 10
3. Đích điểm của dân mới 11
II. GIÁO HỘI LÀ MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG 13
1. Hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa 13
2. Hiệp thông với Giáo hội 13
3. Hiệp thông giữa mọi người 14
III. GIÁO HỘI LÀ THÂN THỂ CHÚA KITÔ 16
1.Chúa Kitô là Đầu 16
2. Giáo hội là thân thể và mọi người là chi thể 17
2.1. Thân thể Chúa Kitô 17
2.2. Mọi Kitô hữu là chi thể 18
3.  Một thân thể duy nhất 18
IV. VỊ THẾ NGƯỜI GIÁO DÂN THEO CÔNG ĐÒNG VATICANÔ II 19
1. Người giáo dân dưới cái nhìn của Công Đồng Vaticanô II 19
2.  Từ ngữ “Giáo dân” 19
3.  Vị trí người giáo dân trong Giáo hội 21
3.1. Sự bình đẳng giữa các Kitô hữu 21
3.2. Giáo dân không phải là giáo sĩ 22
3.3.  Quyền lợi và bổn phận của giáo dân 22
CHƯƠNG HAI: VAI TRÒ GIÁO DÂN THEO SẮC LỆNH TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN   
I. TỎNG QUAN VÈ SẮC LỆNH 24
1. Bối cảnh ra đời của sắc lệnh 24
2. Bố cục Sắc lệnh 25
3. Nội dung chính của sắc lệnh 25
II. VẤN ĐỀ NỀN TẢNG CỦA VIỆC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ 27
1. Ơn gọi riêng của người giáo dân 27
1.1. Ơn gọi riêng của giáo dân 27
1.2. Tính cách trần thế 28
2. Giáo dân và đời sống thiêng liêng 31
2.1. Với Đấng đã quy tụ và ban ân sủng 31
2.2. Với Chúa Thánh Thần 32
2.3. Với Giáo hội 32
2.4. Vói Đức Maria 33
2.5. Với các Kitô hữu khác 33
3. Quyền lợi và nghĩa vụ làm việc tông đồ 34
III. VAI TRÒ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ 36
1. Loan báo Tin Mừng và canh tân trật tự trần thế 37
1.1. Giáo dân loan báo Tin Mừng 37
1.2. Giáo dân canh tân trật tự trần thể 39
2. Các môi trường hoạt động tông đồ 42
2.1. Các cộng đoàn ữong Giáo hội 42
2.2. Gia đình trong việc tông đồ 43
2.3. Vai ừò của giới trẻ trong hoạt động tông đồ 44
2.4. Người giáo dân hoạt động tông đồ trong xã hội 45
3. Các phương thức hoạt động tông đồ 46
3.1. Tông đồ cá nhân 46
3.2. Tông đồ tập thể 47
4.  Giáo dân trong các mối tương quan 49
4.1.Với hàng giáo phẩm hay giáo sĩ 49
4.2. Với các tôn giáo bạn 52
CHƯƠNG BA: ẢNH HƯỞNG CỦA SẮC LỆNH NƠI GIÁO PHẬN BÙI CHU 54
I. Giáo phận Bùi Chu và việc tiếp cận Công Đồng Vaticanô II 54
1. Đôi nét về Giáo phận và hoạt động tông đồ 54
2. Tiếp cận Công Đồng Vaticanô II 57
II. Tầm ảnh hưởng của sắc lệnh 59
1. Đối với đời sống sinh hoạt chung 59
2. Đối với các tổ chức và hội đoàn 62
3. Đời sống đức tin 64
III. Vài đề xuất cho mục yụ giáo dân 67
1. Khai triển và áp dụng các bản văn Công Đồng cho giáo dân 67
2. Tái khám phá mục đích hoạt động của các đoàn hội 68
3.  Huấn luyện giáo dân 69
Kết luận 71
Thư mục 73