Biến cố qụy ngã của thánh Phaolô trên đường Đamas, mẫu gương về sự biến đổi trên tiến trình đào tạo Linh mục (x. Cv 9,1-19; 22,1-21; 26,2-23)
Tác giả: Chủng sinh Phaolô Ninh Quốc Ban
Ký hiệu tác giả: NI-B
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013255
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 77
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
1.    Lý do chọn đề tài 5
2.    Phạm vi nghiên cứu 6
3.    Mục đích của đề tài 7
4.    Phương pháp nghiên cứu và bố cục bài luận 7
CHƯƠNG I  
BIẾN CỐ ĐAMAS, BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ  
I.    Trước khi biết Đức Kitô 8
1.  Phaolô, người Hípri, con của người Hípri 8
2.  Một Pharisêu nhiệt thành với Lề luật 11
3.  Một người bách hại tiêu biểu 13
II.  Biến Cố Đamas theo sách Công vụ Tông đồ 15
1.  Ba tường thuật về biến cố Đamas 15
2.  Sự khác biệt giữa ba tường thuật 17
3.  Ý định của thánh Luca 18
III. Từ khi theo Đức Kitô 19
1.  Di sản Pharisêu bị đánh đổ 19
2.  Vị Tông đồ dân ngoại 21
3.  Nhà truyền giáo nhiệt thành 23
CHƯƠNG II  
CUỘC HOÁN CẢI CỦA THÁNH PHAOLÔ MẪU GƯƠNG VỀ SỰ BIẾN ĐỔI  
I.  Cuộc trở lại của thánh Phaolô 26
1.  Được Đức Kitô Phục Sinh kêu mời 26
2.  Một kinh nghiệm vượt qua 30
3.  Một sứ vụ Tồng đồ 31
4. Một ơn gọi Kitô hữu 34
II. Kinh nghiệm bién đói của thánh Phaolô 35
1. Được Đức Kìtô thanh luyện 36
2. Biến đổi nơi nội tâm của Phaolô 37
3. Biến đồi nơi hành động của Phaolô 39
4. Đức Kitô, tâm điểm cuộc đời của Phaolô 41
CHƯƠNG III  
HÀNH TRÌNH THEO CHÚA - HÀNH TRÌNH BIỂN ĐỐI  
I.  Ơn gọi và khởi đầu của hành trình biến đổi 45
1. Chính Thiên Chúa kêu gọi 45
2. Sự đáp trả của ứng sinh 47
3. Trung thành bước theo Chúa Kitô 49
4. Sự khởi đầu của hành trình biến đổi 51
II. Tiến trình đào tạo - Tiến trình biến đổi 52
1. Chiều kích nhân bản 53
2. Chiều kích thiêng liêng, 55
3. Chiều kích tri thức 58
4. Chiều kích mục vụ 60
III. Một số trợ lực trong hành trình biến đổi 62
1. Bí tích Hoà Giải hữu hiệu hoá sự biến đổi. 62
2. Sống Bí tích Thánh Thể 64
3. Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn 65
KẾT LUẬN 69
BÀI ĐỌC THÊM: 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73