Lòng Chúa thương xót nơi Bí tích Giao hoà
Tác giả: Chủng Sinh Vinh Sơn Ngô Văn Quyến
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009819
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: DẪN NHẬP 7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 7
1.1. Thực trạng xã hội hiện đại, tục hóa 7
1.2. Do thiếu hiểu biết và cách thức thực hành Bí tích Giao hoà 7
1.3. Phương pháp nghiên cứu 8
2. MỤC ĐÍCH 8
2.1. Học hiểu và sống Bí tích Giao hoà 8
2.2. Chuẩn bị hành trang cho sứ vụ trong tương lai 8
3. PHẠM VI 8
PHẦN II: NỘI DUNG 9
I. Ý NIỆM VỀ TỘI 9
1. BẢN CHẤT CỦA TỘI 9
1.1. Tội Nguyên Tổ 10
1.2. Tội trong Cựu Ước 13
1.3. Tội trong Tân Ước 14
2. CON NGƯỜI ĐÁNH MẤT CẢM THỨC VỀ TỘI 16
2.1. Nguyên nhân nội tại 16
2.2. Nguyên nhân ngoại tại 17
3. Ý THỨC VỀ TỘI 18
3.1. Hậu quả của tội 18
3.2. Tội cá nhân 18
3.3. Tội tập thể 19
II. LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA 21
1. LÒNG THƯƠNG XÓT NƠI CỰU ƯỚC 21
1.1. Trong công trình sáng tạo 22
1.2. Qua lời hứa cứu độ 23
1.3. Qua giao ước 24 
2. LÒNG THƯƠNG XÓT NƠI TÂN ƯỚC 25
2.1. Các sách Tin Mừng 25
2.2. Các thư Phao-lô 28
3. LÒNG THƯƠNG XÓT NƠI CÁC GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 29
3.1. Thông điệp Dives in Misericordia 29
3.2. Tông huấn Misericordiae Vultus 31
III. BÍ TÍCH HOÀ GIẢI, BÍ TÍCH CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG 33
1. NỀN TẢNG BÍ TÍCH HOÀ GIẢI 33
1.1. Kinh Thánh 33
1.2. Huấn Quyền Giáo Hội 36
2. LÒNG THƯƠNG XÓT NƠI TÒA GIẢI TỘI 37
2.1. Bí tích Hòa giải, dấu chỉ của lòng thương xót 37
2.2. Bí tích Hòa giải, nơi ân sủng Thiên Chúa tuôn tràn 38
2.3. Linh mục, hiện thân của lòng thương xót 41
PHẦN III: KẾT LUẬN 45
1. NHẬN ĐỊNH CHUNG 45
2. HƯỚNG TỚI CHIỀU KÍCH MỤC VỤ 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48