Đức Maria gương mẫu thinh lặng cho đời sống Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trịnh Văn Cừ
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013121
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 87
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN ii
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN iii
BẢNG CHÚ THÍCH iv
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ THINH LẶNG 3
I. Thinh lặng trong đời sống xã hội ngày nay 3
1. Khái Niệm 3
2. Phân loại 5
3. Giá trị 6
4. Những trở ngại trong việc giữ thinh lặng 10
II. Thinh lặng với các nhân đức đối thần 10
1. Thinh lặng với đức tin 11
2. Thinh lặng với đức cậy 12
3. Thinh lặng với đức mến 14
III. Thinh lậng với các màu nhiệm của Ngôi lời 16
1. Mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời 16
2. Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngôi Lời 17
3. Mầu nhiệm Giáo hội trong Ngôi Lời 18
CHƯƠNG II. CUỘC ĐỜI THẦM LẶNG CỦA ĐỨC MARIA 21
I. Đức Maria trong mạc khải 21
1. Đức Maria trong Kinh Thánh 22
2. Đức Maria trong truyền thống của Giáo hội 26
3. Đức Maria trong đời sống của Giáo hội 31
II. Cuộc đời Đức Maria Với mầu nhiệm thinh lặng 33
1. Đức Maria, Người nữ thinh lặng 34
2. Đức Maria lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn 37
3. Tiếng “Fiat” được cất lên trong thinh lặng 38
4. Đức Maria lắng nghe Ngôi Lời trong thinh lặng 40
5. Đức Maria thinh lặng dưới chân thập giá 42
III. Thinh lặng, nhân đức tuyệt vời của đức Maria 45
1. Thinh lặng, nguyên tắc cao cả của đời sống thiêng liêng 45
2. Thinh lặng, nền tảng của công việc phục vụ 46
3. Thinh lặng, hơi thở của lời cầu nguyện 48
4. Thinh lặng, phương thế để truyền giáo 49
IV. Liên hệ giữa đức Maria với đời sống Linh mục 50
1. Đức Maria sống đời thánh hiến 50
2. Đức Maria, Mẹ của Đức Kitô Linh Mục 51
3. Đức Maria, nhà đào tạo linh mục 52
CHƯƠNG III. ĐỨC MARIA, GƯƠNG MẴU THINH LẶNG CHO  ĐỜI SỐNG LINH MỤC 54
I. Thinh lặng khởi đầu ơn gọi và hoàn thành đời sống linh mục 54
1. Ơn gọi linh mục được khởi đi từ trong thinh lặng 55
2. Thinh lặng, con đường và phương thế để tìm kiếm Thiên Chúa 56
3. Trong thinh lặng, linh mục hoàn thành đời sống thiêng liêng và mục vụ 58
4. Thinh lặng, hoa trái của tình yêu Thiên Chúa 61
II. Đức Maria, gương mẫu thinh lặng cho đời sống linh mục 63
1. Gương mẫu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa trong thinh lặng 63
2. Gương mẫu lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong thinh lặng 65
3. Gương mẫu phục vụ trong thinh lặng 67
4. Gương mẫu đón nhận đau khổ trong thinh lặng 69
III. Noi gương Đức Maria, linh mục sống đời thinh lặng 71
1. Thinh lặng để tìm giá trị ơn gọi linh mục 71
2. Thinh lặng để duy trì nhiệt huyết trong đời sống mục vụ 73
3. Thinh lặng, điều kiện thiết yếu để sống với tha nhân 74
4. Thinh lặng để hiến dâng đời mình 77
KẾT LUẬN 79
THƯ MỤC THAM KHẢO 82