Mầu nhiệm Thập giá và sống mầu nhiệm này trong đời Linh mục
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Hướng
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013187
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 66
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LI TRI ÂN  
NHỮNG CHỮ VIẾT TT iv
DẪN NHẬP 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Phạm vi nghiên cửu 6
3. Phương pháp nghiên cứu 6
4. Bố cục của bài viết 6
CHƯƠNG IHÌNH ẢNH THẬP GIÁ TỪ CON NGƯỜI ĐN THIÊN CHÚA  
I.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẬP GIÁ TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 8
1. Thập giá trong một số nền văn hóa thế giới 8
2. Thập giá với người Do thái thời Chúa Giêsu 9
II. THẬP GIÁ’ TRONG CỰU ƯỚC 10
1. Sách Ngũ Thư 10
2. Sách các Ngôn Sứ 12
3. Sách Thánh Vịnh 14
III. THẬP GIÁ TRONG TÂN ƯỚC 14
1. Thập Giá trong các Tin Mừng Nhất Lãm  
2. Tin Mừng Gioan 18
3. Công Vụ Tông Đồ 20
4. Thánh Phaolô 21
CHƯƠNG II: MU NHIỆM THẬP GIÁ TRONG GIÁO HỘI  
I.  THẬP GIÁ TRONG TRUYỀN THỐNG 25
1. Bối cảnh 25
2. Yếu tố đặc trưng 26
2.1. Đức Kitô là Đấng Trung Gian cứu độ duy nhất 27
2.2. Một số chủ đề về công trình cứu độ 29
2.3. Vấn đề áp dụng ơn cứu độ trong Giáo Hội  
II. THẬP GIÁ THI HIỆN ĐẠI 34
1. Bối cảnh 34
2. Yếu tố đặc trưng 35
2.1. Chiêm ngắm Thập Giá để hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa  
2.2. Chiều kích Giáo Hội 36
2.3. Chiều kích chính trị và xã hội 38
III. MẦU NHIỆM THẬP GIÁ TRONG TƯƠNG QUAN VỚI MẦU NHIỆM NHẬP TH VÀ PHỤC SINH 40
1. Với mầu nhiệm Nhập Thể 40
2. Với mầu nhiệm Phục Sinh 41
CHƯƠNG III: SNG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ TRONG ĐỜI LINH MỤC  
I. THẬP GIÁ TRONG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 45
1. Trong đi sống cầu nguyện 45
1.1. Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu 46
1.2. Mẫu gương thánh Gioan Thánh Giá 47
2. Trong đi sống khó nghèo 48
2.1. Khó nghèo nhu- một sự sẵn sàng 48
2.2. Mẫu gương thánh Phanxicô Assisi 49
3. Trong đi sốngkhiết tịnh 49
3.1. Sống khiết tịnh, mẫu gương giữa trần gian 50
3.2. Mẫu gương thánh Giêrônimô 51
4. Trong đi sống vâng phục 51
4.1.Vâng lời là bỏ ý riêng 51
4.2.Mẫu gương cha Piô Năm Dấu 52
II. THẬP GIÁ TRONG ĐỜI SNG MỤC VỤ 53
1. Trong cử hành các Bí tích 53
1.1.Thập Giá trong cử hành Bí tích 53
1.2. Mẫu gương thánh Gioan Maria Vianney 54
2.  Trong quản trị 55
2.1. Thập giá trong quản trị giáo xứ 55
2.2. Mu gương Đức Cha Francis Hsu 56
3. Trong việc rao giảng Phúc Âm 57
3.1. Thập giá trong việc loan báo Tin Mng 57
3.2. Mu gương thánh Phanxicô Xaviê 58
KT LUẬN 60
THƯ MỤC 62