Sức mạnh của Thiên Chúa trên sự yếu đuối của con người
Phụ đề: Khảo luận qua việc chú giải bản văn 2 Cr 12, 1-10
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Nguyễn Văn Lãm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009739
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 29
Số trang: 338
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Mục đích và giới hạn đề tài 3
3. Phương pháp nghiên cứu và kết cấu bài luận 3
NỘI DUNG 4
I. TÌM HIÊU BẢN VĂN 2 Cr 12,1-10 4
1. Bản văn 4
2. Bối cảnh, nét văn chương và cấu trúc của đoạn trích 2 Cr 12,1-10 4
2.1. Bối cảnh của bản văn 2 Cr 12,1-10 4
2.2. Tính văn chương của bản văn 2 Cr 12,1-10 5
2.3. Cấu trúc của 2 Cr 12,1-10 6
3. Phân tích bản văn 2 Cr 12,1-10 7
II. Ý NGHĨA CỦA BẢN VĂN: NIỀM TỰ HÀO CỦA THÁNH PHAO-LÔ 12
1. Phaolô tự hào về những thị kiến và mặc khải của Thiên Chúa (12,1-6) 12
2. Phao-lô tự hào về những yếu đuối (12,7-10) 14
III. SỰ YẾU ĐUỐI TRONG TƯƠNG QUAN VỚI NỀN THẦN HỌC THẬP GIÁ 18
1. Sự yếu đuối của con người 18
1.1. Cái dằm trong thân xác (12,7) 18
1.2. Cái dằm - Sự yếu đuối của con người 19
1.3. Những cách giải thích của các nhà chú giải về hình ảnh “cái dằm” 20
2. Nền thần học thập giá của thánh Phao-lô 25
2.1. Nền thần học thập giá là gì? 25
2.2. Nội dung thần học của nền thần học thập giá 25
3. Sự yếu đuối trong tương quan với nền thần học thập giá của Phao-ỉô 27
KẾT LUẬN 29
THƯ MỤC