Đức ái mục tử theo 1Pr 5,2-3
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Vũ Đức Hiếu
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 29
Số trang: 50
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  1
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỨC ÁI MỤC TỬ.  4
I. Khái niệm  4
1. Đức ái  4
2. Mục tử  5
3. Đức ái mục tử  6
II. Người mục tử trong Cựu Ước  8
1. Ngôn sứ Isaia  8
2. Ngôn sứ Giêrêmia  9
3. Ngôn sứ Êdêkien  9
III. Đức Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành  10
1. Đức Giêsu, Đấng biết từng con chiên  11
2. Đức Giêsu, Đấng cảm thông với từng con chiên  12
3. Đức Giêsu, Đấng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên  14
CHƯƠNG II. ĐỨC ÁI MỤC TỬ THEO 1Pr 5,2-3  16
I. Khái quát về thư thứ nhất của thánh Phêrô  16
1. Tác giả và độc giả  16
2. Thời gian và địa điểm  18
3. Bố cục và nội dung  19
4. Mục đích của bức thư  20
5. Giáo huấn thần học  21
II. Đức ái mục tử theo 1Pr 5,2-3  22
1. Bối cảnh  22
2. Chú giải bản văn  24
3. Áp dụng thực tiễn  29
CHƯƠNG III. ĐỨC ÁI MỤC TỬ TRONG ĐỜI SỐNG SỨ VỤ LINH MỤC  30
I. Những cản trở trong đời sống sứ vụ linh mục hôm nay  30
1. Chủ nghĩa cá nhân  31
2. Chủ nghĩa giáo quyền  32
3. Chủ nghĩa hưởng thụ  33
II. Tầm quan trọng của đức ái trong đời sổng sứ vụ linh mục  35
1. Động lực giúp linh mục chu toàn bổn phận  35
2. Hồn sống của mọi công việc  36
3. Tâm điểm của sự hoàn thiện đời linh mục  38
III. Thư 1Pr 5,2-3 soi sáng cho việc thực thi đức ái mục tử trong sứ vụ linh mục  39
1. Linh mục, người tự nguyện hiến thân phục vụ  40
2. Linh mục, người phục vụ với lòng nhiệt thành tận tụy  42
3. Linh mục, người nêu gương sáng cho đoàn chiên  44
Kết luận  46
Tài liệu tham kháo  48