Sứ vụ của Linh mục với Dự tòng dưới ánh sáng Cv 10,1-48
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015898
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 29
Số trang: 85
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 5
I. TÁC GIẢ ĐỘC GIẢ VÀ THỜI GIAN BIÊN SOẠN 5
1. Tác giả 5
2. Độc giả  8
3. Thời gian và nơi biên soạn 9
II. CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TƯ TƯỞNG THẦN HỌC CHÍNH YẾU 11
1. Cấu trúc. 11
2. Một số thần học chính yếu sách Công vụ Tông đồ 12
a. Chúa Thánh Thần 12
b. Đức Kitô 13
c. Các Tông Đồ 14
d. Hội Thánh 15
3. Vị tí của bản văn Cv 10,1-48 trong Công vụ Tông Đồ 17
CHƯƠNG II. SỨ VỤ CỦA THÁNH PHÊRÔ VỚI DÂN NGOẠI (CV 10,1-48) 19
I. QUAN SÁT BẢN VĂN VÀ ĐỀ NGHỊ MỘT CẤU TRÚC 19
1. Khung cảnh 19
2. Đề nghị một cấu trúc 20
II.  SỨ VỤ CỦA THÁNH PHÊRÔ VỚI DÂN NGOẠI 21
1. Thị kiến của Conêliô (Cv 10,1-8) 22
2. Thị kiến của Phêrô (Cv 10, 9-16) 26
3. Phêrô gặp sứ giả của Conêliô (Cv 10,17-23a) 30
a. Phêrô phân văn và mặc khải của Thiên Chúa (Cv 10,17-20) 30
b. Phản ứng của Phêrô (Cv 10,21-23a) 31
4. Cuộc gặp gỡ giữa Phêrô và Conêliô (Cv 10, 23b-33) 33
a. Khung cảnh (Cv 10, 23b-24) 34
b. Phêrô vào nhà Conêliô (Cv 10, 25-29) 34
c. Conêliô đáp lại sự viếng thăm của Phêrô (Cv 10,30-33) 37
5. Bài giảng của Phêrô (Cv 10, 34-43) 39
a. Ơn cứu độ phổ quát (Cv 10, 34-35) 40
b. Bài giảng của Phêrô (Cv 10, 36-43) 41
6. Phêrô làm phép rửa cho gia đình Conêliô (Cv 10, 44-48) 46
CHƯƠNG III. SỨ VỤ CỦA LINH MỤC VỚI NGƯỜI DỰ TÒNG 51
I. SỨ VỤ CỦA LINH MỤC VỚI NGƯỜI DỤ TÒNG 51
1. Linh mục loan báo Tin Mừng cho muôn dân 51
2. Linh mục với dự tòng 54
a. Linh mục gặp gỡ dự tòng 55
b. Linh mục hướng dẫn dự tòng cầu nguyện 58
c. Linh mục loan báo Tin Mừng cho dự tòng 63
II. Hành trình nhập đạo của người dự tòng 69
1. Giai đoạn tiền Dự tòng - Phúc Âm hoá (Precatecumenato) 69
2. Giai đoạn Dự tòng (Catecumenato) 71
3. Giai đoạn Thanh Tẩy — Thắp sáng niềm tin (Purificazione) 73
4. Giai đoạn hậu Khai tâm - Nhiệm huấn (Mistagogia) 75
KẾT LUẬN  
 THƯ MỤC THAM KHẢO  80