Linh mục - Người gieo niềm hy vọng dưới ánh sáng Thông điệp Spe Salvi của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trần Văn Kiên
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 230.04 - Đề tài đặc biệt thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015888
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 29
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TRI ÂN iii
DANH MỤC VIẾT TẮT iv
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: NIỀM HY VỌNG CỦA DÂN THIÊN CHÚA 5
I. Hiểu về niềm hy vọng 5
1. Định nghĩa 5
2. Bản chất của hy vọng 6
II. Niềm hy vọng Kitô giáo 8
1. Trong lịch sử Cựu ước 9
2. Trong lịch sử Tân ước 11
CHƯƠNG II: NIỀM HY VỌNG THEO THÔNG ĐIỆP SPE SALVI 17
I. Tác giả và tác phẩm 17
1. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 17
2. Thông điệp Spe Salvi 20
II. Những ý tưởng chủ đạo trong thông điệp Spe Salvi 22
1. Niềm hy vọng đưọc xây dựng trên đức tin 22
2. Đức Giêsu Kitô: Hy vọng nhập thể 25
3. Đức Kitô - Đấng cứu độ con ngưòi bằng một tình yêu tự hiến tột cùng 27
III. Những trường học hy vọng 30
1. Cầu nguyện, phong cách hữu hiệu cho việc củng cố và tăng trưỏug niềm hy vọng 30
2. Hành động và đau khổ như những môi trường để học biết hy vọng 33
3. Phán xét như bối cảnh cho việc học hỏi và thực hành hy vọng 36
4. Đức Maria, mẫu gưong hy vọng cho mọi ngưòi tín hữu 39
CHƯƠNG III: LINH MỤC - NGƯỜI GIEO NIỀM HY VỌNG DƯỚI SÁNH SÁNG CỦA THÔNG ĐIỆP SPESALVI 44
I. Linh mục người gieo niềm hy vọng khi thi hành tác vụ 44
1. Trong đời sống cầu nguyện 44
a. Cầu nguyện là căn tính của linh mục 44
b. Cầu nguyện nuôi dưỡng niềm hy vọng 46
2. Trong nhiệm vụ rao giảng 48
a. Linh mục là tôi tớ của Lời 48
b. Rao giảng bằng chứng nhân 49
3. Trong nhiệm vụ quản trị 50
a. Quản trị trong phục vụ và tình yêu 50
b. Đối với các linh mục giáo phận 52
II. Linh mục - Người gieo niêm hy vọng trong sự Hiệp Thông 53
1. Hiệp thông vói Hội thánh khải hoàn 54
a. Nền tảng của sự hiệp thông 54
b. Hiệp thông với các Thánh Tử đạo Việt Nam 55
2. Hiệp thông với Hội thánh lữ hành 58
a. Hiệp thông với Giám mục 59
b. Hiệp thông với Linh mục 60
c. Hiệp thông với Dân Chúa 62
3. Hiệp thông với Hội Thánh thanh luyện 64
a. Giáo huấn về sự thanh luyện 64
b. Hiệp thông trong tình yêu và ân sủng 65
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71