Dẫn nhập triết học về Con người - Vũ trụ - Thiên Chúa
Tác giả: Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015298
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 22
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015299
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 22
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015483
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 22
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI ĐẦU 7
PHẦN I: Ý HƯỚNG TRIẾT HỌC CON NGƯỜI VỚI CHÍNH MÌNH  
Chương 1: Ý niệm "khôn ngoan" 13
I. Khôn ngoan thực hành 14
1. Khả năng siêu vượt (transcendence) 14
2. Khả năng dấn thân (involvement) 16
3. Tâm thế siêu thoát, thanh thản 18
4. Một vài ví dụ giúp hiểu về khôn ngoan thực hành  20
II. Khôn ngoan lý thuyết (theoretical) 21
1. Khôn ngoan: vừa là tri thức triệt để, vừa là cảm thức sâu xa 21
2. Khôn ngoan vừa nội tại (immanent) vừa siêu việt (transcendent) 25
3. Khôn ngoan (triết học) căn bản là một ý hướng 26
Chương 2: Phân biệt giữa khoa học và triết học 29
I. Thế giới đối tượng (Object) và ý thức chủ thể (Subject) 30
1. Ý thức chủ thể 33
2. Con người: “vấn đề" hay "huyền nhiệm" 34
3. Các nghĩa khác nhau của “nguyên nhân" (auises) 37
4. Triết học có cần đến khoa học không? 39
II. Sự phân ly bên trong chủ thể ý thức 41
1. Phân ly giữa "Tôi" (I) và "mình" (myself) 41
2. Phân ly giữa chủ vị (person) và Cá nhân (individual) 44
3. Sự phát triển của thế giới nội tâm 46
4. Sự khác biệt giữa phương pháp"nội quan"(introspection) và phương pháp suy tư triết học (reflexive thinking) 48
5. "Tôi - anh-chúng ta" (I-You-We) 50
Chương 3: Phương pháp triết học 53
I. Phương pháp khoa học 54
II. Phương pháp triết học 56
1. "Hàm ẩn" hay con đường tìm về ý nghĩa của thực tại 57
2. Trực giác (intuition) hay sự khai mở của ý thức 59
3. Cách suy tư (way of thinking) và cách sống (way of life) 60
4. Một vài minh họa về phương pháp triết học 62
Kết luận: "Sapere Aude!" Can đảm suy tư 71
PHẦN II:  MÁI NHÀ CHUNG (OIKONOMY) CON NGƯỜI VỚI VŨ TRỤ  
Dẫn nhập 79
Chương 1: Vũ trụ - con người - Thiên Chúa. Mối liên hệ ba chiều  
(Cosmos - Anthropos - Theos) 87
I. Mối liên hệ ba chiều qua ý niệm sáng tạo 87
II. Đường phân giới 90
III. Đòi hỏi suy tư về Thiên Chúa, con người và vũ trụ 93
1. Về Thiên Chúa 93
2. Về con người 94
3. Về Vũ trụ 95
II. Những vấn nạn và ý thức mới liên quan đến thiên nhiên 97
1. Một số vấn nạn trong quá khứ 97
2. Ý thức mới về thế giới tự nhiên và những phạm trù phát xuất từ đức tin 99
Chương 2: Triết học về tự nhiên trong bối cảnh hiện đại 103
I. Triết học về tự nhiên? Vấn đề 103
1. Đòi hỏi từ phía khoa học 105
2. Đòi hỏi từ phía triết học 107
3. Đòi hỏi của thế giới hiện đại 108
4. Đòi hòi phát xuất từ đức tin Kitô về sự"hiện diện cho thế giới" 109
II. Triết học về thế giới tự nhiên: Định hướng 110
1. Triết học về vũ trụ 110
2. Đặc tính của triết học về thế giới tự nhiên: tính phản tỉnh (réflexive) 112
Chương 3: Những cấp độ trao đổi, gặp gỡ giữa con người với vũ trụ 115
I. Con người, hữu thể khai mở với thế giới 115
II. Tri thức thường nghiệm 117
II. Tri thức khoa học 119
1. Yếu tố đặc trưng của khoa học: "Phương pháp" 120
2. Giới hạn của khoa học 123
II. Tri thức triết học 126
1. Mở ra với chân trời rộng lớn, bao dung 126
2. Một tri thức nhắm tới điều "cơ bản", tới “nguyên lý" của thực tại 128
Chương 4: Khoa học hiện đại và cảnh vực sống của con người (Living Environment)  
I. Những đảo lộn do khoa học 131
II. Hệ quả 131
1. Tiến trình "thống nhất toàn cầu" và vấn đề "kinh tế toàn cầu" 134
2. Một nền văn minh mới: tiện nghi và nhịp sống "tăng tốc" 135
3. Tiến trình xã hội hóa, phổ quát hóa lãnh vực khoa học 135
4. Khoa học làm thay đổi mối quan hệ với thiên nhiên 136
Chương 5: Một vũ trụ cần được tôn trọng, giữ gìn 139
I. Vũ trụ: Một toàn thể sống động 139
1. Vũ trụ: một toàn thể đa dạng và thống nhất 139
2. Vũ trụ và chiều kích thời gian 141
3. Cấu trúc phức hợp của thực tại: "vật chất-tinh thần" 142
II. Trách nhiệm đối với vũ trụ 145
1. "Ngôi nhà chung" 145
2. Trách nhiệm đối với "Ngôi nhà chung" 146
Lời kết: "Biosphère": Thế giới sống kỳ diệu và mong manh 151
PHẦN III: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO, CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA
Dẫn nhập: Tôn giáo và ý nghĩa đời sống 157
Chương 1: Tôn giáo và khoa học hiện đại 163
I. Quan điểm duy danh trong tư tưởng hiện đại (Nominalism) 166
II. Phải chăng khoa học hiện đại khiến tôn giáo thành lỗi thời? 171
Chương 2: Lãnh vực rộng lớn của triết học Tôn giáo 175
Chương 3: Bản chất của tôn giáo: Niềm tin và phụng tự 181
I. Tôn giáo, một chức năng giải thích hay kinh nghiệm thường hằng của nhân loại 183
1. Tôn giáo giải thích theo chức năng 183
2. Tôn giáo một kinh nghiệm thường hằng của nhân loại 187
II. Hai cấu tố chính của tôn giáo 189
III. Ý nghĩa cuộc sống diễn tả qua các biểu tưọng (symbols) 193
IV. Tính phổ quát của tôn giáo 195
Chương 4: Thế giới Hy Lạp 199
I. "Tôn giáo" Hy Lạp 199
II. Các triết gia tiền-Socrates và tôn giáo 203
III. Platon: Tâm thức tôn giáo trở thành siêu hình học 206
1. Platon: người đặt nền cho Siêu hình học 207
2. Phê bình truyền thống thần thoại: sự Thiện thần linh 213
3. Platon và tôn giáo của cộng động xã hội 215
IV. Aristote: Nồ lực suy lý về thần linhvà truyền thống thần thoại  
1. Siêu hình học tinh thần 222
2. Tư tưởng mang tính giải huyền thoại của Aristote 226
V. Sự phát triển của triết học tôn giáo trong tư tưởng Hy Lạp 228
Chương 5: Thế giới Latinh 231
I. Tôn giáo, một thuật ngữ Latinh 231
II. Tôn giáo theo Cicéron: Khôn ngoan suy xét 233
III. Lactance: Tôn giáo hay mối dây nối kết 239
IV. Austine: Một tổng hợp giữa triết học Platon và Kitô giáo 241
Chương 6: Thế giới Trung cổ 249
I. Hai nguồn của tri thức 249
II. Triết học tôn giáo của Averroès và Maimonide 252
III. "Nhân đức tôn giáo" theo Thomas 258
Chương 7: Thời hiện đại 263
I. Spinoza và giải thích phê bình Kinh Thánh 267
II. Tông giáo luân lý của Kant 272
III. Schleiermacher: trực giác về vô hạn 279
IV. Schelling và Hegel: Nỗ lực hệ thống hoá tôn giáo theo luận lý triết học 282
V. Phê bình tôn giáo sau Hegel 285
VI. Heidegger: Khả thể của linh thánh 292
Kết luận 299
Bibliographie 299