Luận về "cái tôi - Cogito" trong triết học René Descartes
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Vũ Văn Trường
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008516
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 36
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 4
1. Lý do chọn đề tài 
2. Phạm vi nghiên cứu 
3. Mục đích nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu 
5. Tài liệu chính 
6. Bố cục bài viết 
CHƯƠNG I: TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC DESCARTES
A. Vài nét sơ lược về chủ nghĩa hoài nghi 
B. Sự hoài nghi - nền tảng triết học của Descartes 10
1. Bối cảnh thời đại 10
2. Phương pháp Hoài nghi 11
a. Hoài nghi kiểu Descartes 11
b. Bốn nguyên tắc của phương pháp 13
CHƯƠNG II: "CÁI TÔI" SUY TƯỞNG - CỘT TRỤ CHO "THÁP NGÀ" 16
A. Từ "Hành vi hoài nghi - Dubito" đến "Cái tôi - Cogito" hiện hữu 16
Dubito 16
Cogito 17
B. René Descartes - Triết gia của tháp ngà suy tư 18
1. Sự hiện hữu của tôi - Cogito, ergo sum 18
2. Thượng Đế hiện hữu - Cogito, Deus est 20
3. Thế giới hiện hữu - Cogito, cosmos est 22
4. Tương quan hồn và xác - Cogito, homo est 22
CHƯƠNG III: NHẬN ĐỊNH VỀ "CÁI TÔI - COGITO" 24
A. Cái nhìn khách quan về "Cái tôi - Cogito" trong triết học René Descartes 24
B. Quan điểm của người viết về "Cái tôi" trong triết học Descartes 25
C. Định nghĩa "Cái tôi - Cogito" 27
1. Quan niệm của con người ngày nay về "Cái tôi" 27
2. Định nghĩa "Cái tôi" 29
a. Cái tôi trong tương quan với thiên nhiên 30
b. Tương quan với tha nhân 31
c. Tương quan với Thượng Đế 33
KẾT LUẬN 36
THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO 39