Vấn đề xã hội tính. Việc hình thành và phát triển nhân cách cá nhân
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Quỳnh
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008708
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 2
NỘI DUNG 5
1. Quan niệm về con người 5
1 1. Con người theo quan niệm triết học 5
1.2. Con ngưừi là một nhân vị, một chủ thể độc lập tự do 9
1.3. Con người là một hữu thể đa phức 14
2. Xã hội tính của con người 16
2.1. Quan niệm của triết học về xã hội tính 16
2.2.  Mối quan hệ giữa nhu cầu tự nhiên và xã hội tính con ngưòi 19
2.3. Quan niệm của Giáo hội về xã hội tính của con người 21
3. Nhận định 25
3.1. Nguyên nhân phá vỡ xã hội tính của con người 25
3.2.  Những giải pháp để xác lập xã hội tính của con người 30
KẾT LUẬN 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35