Tự do là đức hạnh đầu tiên của con người
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Duy Chúc
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008713
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 48
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục tiêu nghiên cứu 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 4
5. Kết cấu tiểu luận 4
PHẦN I: QUAN ĐIỂM VỀ TỰ DO VÀ ĐỨC HẠNH CỦA CON NGƯỜI 5
1. Quan điểm về tự do 5
1.1. Tự do bên ngoài 5
1.2. Tự do bên trong 6
1.3. Tự do theo quan điểm cùa các triết gia kinh viện 7
2. Quan điểm về đức hạnh 8
2.1. Đức hạnh là những phâm chất tốt đẹp mà con người có được 8
2. 2. Đức hạnh là sự lựa chọn của tâm hồn 9
PHẦN II: TƯONG QUAN GIỮA TỰ DO VÀ ĐỨC HẠNH 11
1. Tự do quy định con người là chủ thể đạo hạnh của nó 11
1.1. Tự do có vai trò to lớn trong việc quyết định sự lựa chọn của con người 11
1.2. Phâm hạnh của con người hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự do chọn lựa 13
1.3. Tự do là khả năng cần thiết đê nhận ra đức hạnh 13
2. Tự do quy định con người phải chịu trách nhiệm về đạo hạnh của mình 15
2.1. Con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ các hình vi này do chính họ muốn 15
2.2. Tự do gắn liền với bôn phận cùa con người 16
PHẦN III: TỰ DO LÀ ĐỨC HẠNH ĐẰU TIÊN CỦA CON NGƯỜI 18
1. Tự do là nền tảng tiên quyết đế xây nên tất cả các giá trị con người 18
1.1. Sự nghiệp luân lý đầu tiên của con người là xây nên tự do 18
1.2. Lịch sừ của con người là lịch sử những cuộc đấu tranh nhằm giành lấy tự do 19
1.3. Từ khởi thủy con người đã cỏ tự do 20
2. Tự do mở màn cho công cuộc sáng tạo đức hạnh 22
2.1 Tự do khởi nguồn sáng tạo lựa chọn 22
2.2. Bổn phận của đức hạnh là ỷ thức chọn lựa một ngả đường luân lý và dấn thân một cách tự do 25
2.3. Tự do chính là nguyên lý mở màn cho công cuộc sáng tạo đức hạnh 28
3. Tự do là giá trị nhân bản của con người 29
3.1. Tư do gắn liền với cá nhản nhưng không tách biệt khỏi xã hội 29
3.2. Con người luôn khao khát tự do 32
3.3. Tự do là giá trị nhân bản của con người 34
PHẦN IV: TỰ DO VÀẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO ĐỐI VỚI NIỀM TIN TÔN GIÁO Ở VIỆT  
1. Tự do trong tư tưởng người Việt 37
2. Ảnh hưởng của tự do đối với niềm tin tôn giáo ở Việt Nam 39
3. Tự do trên con đường đạo hạnh của người Việt 41
KẾT LUẬN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27