Con người dưới cái nhìn của Martin Heidegger và Jean Paul Sartre
Tác giả: Chủng sinh Gioan Tô Văn Dũng
Ký hiệu tác giả: TO-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008719
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 33
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
I - QUAN NIỆM CỦA MARTIN HEIDEGGER VÊ CON NGƯỜI 5
1. Con người ý thức về mình và về vạn vật 5
2. Con người hiện hữu tại thể (In-der-Welt-sein) 9
3. Con người phải tiến tới cái khả hữu của mình 12
II  - QUAN NIỆM CỦA JEAN PAUL SARTRE VÈ CON NGƯỜI 15
1. Tồn tại có trước bản chất 15
2. Con người bị kết án tự do 17
3. Con người là phi lý 19
a. Dự phóng chiếm hữu 19
b. Dự phóng thông cảm với tha nhân 20
c. Dự phóng vãn hồi 20
III - TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA HEIDEGGER VÀ SARTRE 24
1. Điểm tương đồng 24
2. Điểm khác biệt 25
3. Ý nghĩa: đóng góp cho triết học Kitô giáo 26
KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32