"Trời" trong văn hóa Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trần Văn Chinh
Ký hiệu tác giả: TR-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008143
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 45
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
1. Khái niệm 6
2. Ảnh hưởng của Tam giáo 8
    2.1. Ảnh hưởng của Nho giáo 8
    2.2. Ảnh hưởng của Lão giáo 10
    2.3. Ảnh hưởng của Phật giáo 11
3. “Trời” trong văn hóa Việt Nam 13
    3.1. “Trời” trong ca dao, tục ngữ 13
    3.2. “Trời” trong chyện cổ tích 19
    3.3. “Trời” trong văn chương 21
    3.4. Thờ Trời 30
4. Đổi chiếu “Trời” trong văn hóa Việt Nam với “Trời” trong triết học Tây phương và Kitô giáo 33
    4.1. Với triết học Tây phương 33
    4.2. Với Kitô giáo 36
Kết luận 41
Thư mục tham khảo 44