Masterpieces of World Philiosophy in Summary Form
Phụ đề: 200 essay-summaries of the great philosophical works from antiquity to the moder
Tác giả: Frank N. Magill
Ký hiệu tác giả: MA-F
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004665
Nhà xuất bản: Edizioni Dehoniane Bologna
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 1166
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích