Quan niệm "Nhân" trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Đa Minh Trần Văn Tý
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008441
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 39
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 1
Phần I: Quan niệm "Nhân" trong Nho giáo 3
I. Sự ra đời của Nho giáo 3
II. Quan niệm "Nhân" trong Nho giáo 4
1. "Nhân" trong quan niệm của Khổng Tử 5
1.1. Giới thiệu đôi nét về Khổng Tử 5
1.2. Quan niệm của Khổng Tử về "Nhân" 6
1.2.1. "Nhân" là yêu người 7
1.2.2. "Nhân" là phương châm xử thế 8
1.2.3. "Nhân" là tuân thủ kỷ cương, luật lệ 8
1.2.4. "Nhân" phải hợp với Chính Danh 9
1.2.5. Giáo dục là phương thế để con người trở thành người có nhân 10
1.2.6. "Nhân" bao gốm Lễ, Nghĩa, Trí, Tín 11
2. Nhân trong quan niệm của Mạnh Tử 12
2.1. Đôi nét về Mạnh Tử 12
2.2. Quan niệm của Mạnh Tử về "Nhân" 13
2.2.1. Nhân là bản năng cố hữu của tâm 14
2.2.2. "Nhân" là làm điều lành, điều thiện 15
2.2.3. "Nhân" là tiêu chí để phân biệt đại nhân và tiểu nhân 15
2.2.4. "Nhân" là bản tính thiện tiên thiên của con người 16
2.2.5. "Nhân" là yêu người 16
2.2.6. "Nhân" là điều cao quý nhất của đạo làm người 17
III. Nhận xét về quan niệm "Nhân" trong Nho giáo 18 
1. Nhận định chung  18 
2. Ưu và nhược điểm của Nho giáo  18 
2.1. Ưu điểm  18 
2.2. Nhược điểm  19 
Phần II: Ảnh hưởng của "Nhân" đối với người Việt Nam 21 
I. Sự du nhập của Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng của nó qua các giai đoạn lịch sử  21 
II. Tương quan giữa quan niệm "Nhân" của Nho giáo và Công giáo Việt Nam  23 
1. Tấm lòng nhân ái 23
2. Lễ Nghĩa diễn tả "Nhân" 24
3. Lễ Nghĩa và tổ chức 25
4. Quyền uy 26
III. "Nhân" của Nho giáo với người Việt ngày nay 27
1. Về bác ái, yêu thương 28
2. Phương pháp giáo dục 29
3. Mối quan hệ trong gia đình 30
4. Người cầm quyền 31