Ảnh hưởng của trào lưu tục hóa trên Sinh viên Công giáo từ nông thôn lên thành thị
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Trọng
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003734
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 45
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3. Mục đích nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu và phương tiện nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 3
6. Kết cấu bài luận 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỤC HÓA 4
I. Ý niệm và sự khai sinh lý thuyết tục hóa 4
1.  Nghĩa từ nguyên 4
1.1. Xét về phương diện lịch sử 5
1.2. Xét về mặt triết tự 6
1.3. Theo nhãn quan và não trạng của người Việt Nam 6
2.  Sự khai sinh lý thuyết tục hóa 7
2.1. Dưới nhãn quan Kitô giáo 7
2.2.  Dưới nhãn quan xã hội học 8
II. Cấp độ biểu hiện của hiện tượng tục hóa 10
1.  Bình diện cá nhân 10
2.  Bình diện định chế và tổ chức 11
3.  Bình diện 12
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRÀO LƯU TỤC HÓA 13
I.  Thực trạng chung 13
1.  Thực trạng trên thế giới 13
1.1. Về mặt tôn giáo 13
1.2. Về mặt xã hội 14
2.  Thực trạng ở Việt Nam 15
2.1. Về mặt tôn giáo 15
2.2. Về mặt xã hội 16
II. Ảnh hưởng của trào lưu tục hóa trên SVCG từ nông thôn lên thành thị 17
1.  Tư duy và lối sống 17
1.1. Tiêu cực 17
1.2.  Tích cực 18
2.  Các mối quan hệ 19
2.1. Tiêu cực 19
2.2. Tích cực 20
3.  Học tập 20
3.1. Tiêu cực 20
3.2. Tích cực 22
4. Sinh hoạt tôn giáo 22
4.1. Tiêu cực 22
4.2. Tích cực 23
III. Nguyên nhân của sự ảnh hưởng đó 23
1. Từ phía bản thân 23
2. Từ phía gia đình 24
3. Từ phía bạn bè 25
4. Từ phía môi trường xã hội 26
5. Các em đang sống và học tập xa môi trường tôn giáo hoặc đang ở nơi có tôn giáo bị biến thể 27
6. Chịu ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng và những dịch vụ xã hội khác 28
CHƯƠNG III: NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ 30
I.  Nhận định 30
1. Trong Thánh Kinh 30
1.1.  Tục hóa cái thiêng 30
1.2.  Thánh hóa cái phàm 31
2. Một vài nhận định khác 31
II. Một số kiến nghị 33
1. Đối với SVCG 34
2. Đối với gia đình 35
3. Đối với bạn bè 36
4. Đối với nhà trường 37
5. Đối với cộng đồng xã hội 38
6. Đối với Giáo xứ quê hương và các Đoàn thể tôn giáo 39
KẾT LUẬN 41
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
PHẦN PHỤ ĐÍNH 43