Đạo đức nhìn trong viễn tượng của triết học Kant
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Đông
Ký hiệu tác giả: VU-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008718
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 46
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
A. LỜI MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục tiêu nghiên cứu 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 4
5. Kết cấu của tiểu luận 5
B. NỘI DUNG 6
PHẦN I: CÁI NHÌN VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA KANT VÀ MỘT SỐ TRIẾT GIA 6
1. Đôi nét về tiểu sử và tác phẩm của Immanuel Kant 6
2. Quan niệm về đạo đức qua một số triết thuyết trước Kant 8
3. Lý do bàn về đạo đức học của Kant 12
PHẦN II: TRIỂN KHAI ĐẠO ĐỨC HỌC NHÌN TRONG VIỄN TƯỢNG KANT 14
1. Tính cao thượng trong đạo đức học Kant 14
1.1. Hành động như một chủ thể tự do 14
1.2. Hành động tuân theo lý trí tuyệt đối 15
2. Sinh hoạt đạo đức theo Kant 16
2.1. Tính cách tự do trong đạo đức học của Kant. 16
2.2. Quy luật đạo đức chi phối mọi hành động. 17
3. Ý thức đạo đức của mọi người 18
3.1. Tự do và quy luật đạo đức 18
3.2. Không có tự do sẽ không có đạo đức 20
3.2.1. Tự do là hoàn toàn do mình quyết định 20
3.2.2. Giá trị của tự do trong đời sống đạo đức. 21
4. Đối tượng đạo đức của Kant 21
4.1. Chủ thể tự do 22
4.1. Đối tượng tự do trong đạo đức học Kant. 23
5. Đạo đức hành động như thế nào? 24
5.1. Đạo đức hướng về sự thiện Tuyệt Đối 24
5.2. Đạo đức một sự lựa chọn của hành động. 26
5.3. Sự mâu thuẫn giữa đạo đức và bản năng. 27
PHẦN III: ĐẠO ĐỨC CỦA KANT CÓ LIÊN HỆ GÌ VỚI ĐẠO ĐỨC KITÔ GIÁO 29
1. Điểm tương đồng trong đạo đức của Kant và việc thực hành đạo đức Kitô giáo 29
1.1. Tương đồng về tự do 29
1.2. Quy luật về thực hành đạo đức trong Kitô giáo 31
1.3. Giá trị phẩm giá của con người trong việc thực hành đạo đức. 33
2. Điểm khác biệt giữa đạo đức của Kant và đạo đức Kitô giáo 35
2.1. Đạo đức của Kant là đao đức bổn phận 35
2.1.1. Đối với tha nhân 35
2.1.2. Đối với chính mình 36
2.1.3. Đổi với Tạo Hóa. 37
2.2. Đạo đức Kitô giáo là đạo đức của tình yêu 38
2.2.1. Tình yêu đối với tha nhân 38
2.2.2. Đối với chính mình 39
2.2.3. Đối với Thiên Chúa 40
KẾT LUẬN 42
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 44