Một cái nhìn về chủ đề kinh nghiệm của D.Hume và Á Đông
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Phạm Văn Giáp
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008210
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 53
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỘT CÁI NHÌN VỀ CHỦ ĐỂ KINH NGHIỆM CỦA D.HUME VÀ Á ĐÔNG 5
Lý do chọn đề tài 5
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 5
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 7
I.  Kinh nghiệm của D. Hume  7
1. Kinh nghiệm của D. Hume về con người 6
1.1. Tôi là ai? 7
1.2. Tôi có được tự do không? 8
2. Hume dùng kinh nghiệm với siêu hình học 9
2.1. Kinh nghiệm của Hume về sự u sầu 10
2.2. Giới hạn của Hume với luân lý 11
2.3. D. Hume dùng thi ca hạ thấp siêu hình học 12
II. Kinh nghiệm Á Đông 13
1. Kinh nghiệm trong triết học Ấn Độ 13
1.1. Kinh nghiệm trong kinh Upanishad 14
1.2. Kinh nghiệm về bản tính của Atman (tự ngã) 15
1.3. Kinh nghiệm trong tư tưởng nhất nguyên 16
1.4. Kinh nghiệm trong phái Hoài nghi và phái Charvaka 19
2. Kinh nghiệm theo Đức Phật và kinh nghiệm Niết Bàn 20
2.1. Kinh nghiệm theo Đức Phật 20
2.2. Kinh nghiệm trong Niết Bàn 22
3. Kinh nghiệm trong thức, mộng, ngủ say của sự sống 23
4. Kinh nghiệm trong triết học Trung Hoa 24
4.1. Kinh nghiệm trong các trường phái triết học thời Xuân Thu - Chiến Quốc 25
4.2. Kinh nghiệm trong triết học đời Tống 28
4.3. Kinh nghiệm trong triết học thời Minh - Thanh (thế kỷ XIV- XV) 28
5. Kinh nghiệm trong ca dao tục ngữ Việt Nam 30
III. Áp dụng kinh nghiệm trong bốn chiều kích đào tạo 36
1. Áp dụng kinh nghiệm trong đời sống nhân bản 37
2. Áp dụng kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng 40
2.1. Sự lo âu và sự tự phụ 40
2.2. Đời sống nội tâm 42
2.3. Tương quan với anh em 44
3. Áp dụng kinh nghiệm trong đời sống tri thức 44
3.1. Kinh nghiệm dựa theo Thánh kinh 44
4. Áp dụng kinh nghiệm trong đời sống mục vụ 45
4.1. Kinh nghiệm về điều ta rao giảng 46
4.2 Kinh nghiệm tri thức trong đời sống  mục vụ 48
4.3 Kinh nghiệm sử dụng tài chính trong đời sống mục vụ 49
4.4. Mục vụ đời sống văn hóa 49
C. THAY LỜI KẾT 51