Tri thức và đạo đức trong tư tưởng triết học của Socrates
Tác giả: Chủng sinh Tôma Trần Mạnh Phán
Ký hiệu tác giả: TR-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003722
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 30
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. DẪN NHẬP  4
B. NỘIDUNG  6
1. SỰ HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT TRIẾT HỌC CỦA SOCRATES  6
1.1. Tri thức và đạo đức dưới cái nhìn của triết học  6
1.2. Cuộc đời của triết gia Socrates  9
1.3.  Sự hình thành học thuyết của Socrates  10
2.  TRI THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC THEO SOCRATES  12
2.1. Tri thức theo Socrates  12
2.1.1. Phương pháp triết học  12
2.1.2. Quan niệm về vũ trụ  13
2.1.3. Quan niệm về Thượng Đế và linh hồn  14
2.2. Đạo đức theo Socrates  15
2.2.1. Quan niệm về hạnh phúc  15
2.2.2. Lập trường luân lý  16
2.2.3. Những khía cạnh nhân bản  17
2.3. Mối liên hệ giữa tri thức và đạo đức  20
2.3.1. Với Socrates tri thức là đạo đức  20
2.3.2. Một vài quan niệm khác về tri thức và đạo đức  21
2.3.3. Những mặt trái của quan niệm tri thức là đạo đức  23
3. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TRI THỨC KHOA HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO NGÀY NAY 25
3.1. Những khuynh hướng tách rời  25
3.2. Mặt trái của tri thức khoa học  26
3.3. Tôn giáo là một khoa học về sự thiện  27
C. KẾTLUẬN  29
TÀI LIỆU THAM KHẢO  30