Giá trị triết lý trong mỹ thuật Công giáo thời kỳ phục hưng
Tác giả: Chủng sinh Giuse Vũ Văn Đình
Ký hiệu tác giả: VU-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THỜI PHỤC HƯNG  
1. Bối cảnh lịch sử 7
1.1. Hoàn cảnh ra đời 7
1.2. Khái niệm Phục hưng 9
1.3. Lịch sử mỹ thuật Phục hưng 9
2. Đặc điểm và thành tựu của mỹ thuật Phục hưng 11
2.1. Đặc điểm 12
2.2. Những thành tựu 12
2.2.1. Hội họa 12
2.2.2. Kiến trúc 13
2.2.3. Điêu khắc 14
CHƯƠNG II: CÁC CHIỀU KÍCH CHÍNH TRONG MỸ THUẬT PHỤC HƯNG  
1. Chiều kích vẻ đẹp hoàn mỹ 16
1.1. Giá trị tự nhiên (thiên nhiên) 16
1.2. Tính hiện sinh nhân văn 18
1.2.1. Tính cá nhân 18
1.2.2. Tính hiện thực 19
1.2.3. Tính nhân văn 19
1.2.4. Tính tôn giáo 21
2. Chiều kích siêu hình 21
2.1. Nét đẹp siêu nhiên, mẫu mực 22
2.2. Hướng đến ý nghĩa tối hậu 24
CHƯƠNG III: MỘT VÀI SUY TƯ VÀ NHẬN ĐINH  
1. Mỹ thuật thể hiện tư tưởng triết học 27
1.1. Về nội dung 27
1.2. Về tác phẩm 28
2. Mỹ thuật thể hiện niềm tin Tôn giáo 30
2.1. Cách thức diễn tả 30
2.2. Mỹ thuật giúp di dưỡng Đức tin 30
3. Vai trò của mỹ thuật trong đời sống  32
KẾT LUẬN 35
THƯ MỤC 37