Quan niệm của "gia đình" trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với việc xây dựng gia đình Viêt Nam hiện nay
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Văn Tam
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008439
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 36
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 1
Dẫn nhập 3
Chương 1: Quan niệm gia đình trong Nho giáo 5
I. Khái niệm gia đình và quá trình hình thành phát triển quan niệm gia đình trong Nho giáo 6
1. Khái niệm gia đình 6
2. Quá trình hình thành và phát triển quan niệm gia đình trong Nho giáo 7
a. Quan niệm gia đình trong Nho giáo thời Tiên Tần (từ thế kỷ VI - III TCN) 7
b. Quan niệm gia đình trong Nho giáo thời Hán (từ thế kỷ III TCN - III SCN) 9
II. Những nội dung cơ bản về quan niệm gia đình trong Nho giáo 10
1. Gia đình là nền tảng của thành nhân 11
2. Gia đình là cơ sở của xã hội 12
a.Gốc thiên hạ hệ tại ở nước, gốc nước hệ tại ở nhà 12
b. Một nhà nhân hậu, cả nước nhân hậu 13
3. Những mối quan hệ trong gia đình 14
a. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái 14
b. Mối quan hệ giữa vợ với chồng 18
c. Mối quan hệ giữa anh với em 20
Chương 2: Quan niệm gia đình trong Nho giáo ảnh hưởng đến việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 21
I. Sự du nhập của Nho giáo vào Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử và quan niệm gia đình trong Nho giáo ảnh hưởng đến gia đình truyền thống Việt Nam  21
1. Sự du nhập của Nho giáo vào Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử 21
2. Quan niệm gia đình trong Nho giáo ảnh hưởng đến gia đình truyền thống Việt Nam 23
a. Ảnh hưởng tích cực 25
b. Ảnh hưởng tiêu cực 28
II. Phát huy các giá trị về quan niệm gia đình trong Nho giáo đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 31
1. Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay 31
2. Phát huy các giá trị về quan niệm gia đình trong Nho giáo đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 32
Tài liệu tham khảo 36